Vấn đề hạch toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp hiện nay

A.lời nói đầu:
B.Nội dung:
Phần I. Lý luận chung về thuế GTGT:
1.Khái quát chung về thuế GTGT: 2
1.1.Khái niệm về thuế GTGT: 2
1.2.Cơ sở ra đời của thuế GTGT: 2
1.3.Đặc trưng của thuế GTGT: 4
1.4.Đối tượng nộp thuế GTGT: 5
1.5.Đối tượng chịu thuế GTGT: 5
1.6. Phương pháp tính thuế GTGT: 6
2.Hạch toán chi tiết: 9
2.1.Tài khoản chi tiết: 9
2.2.Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 10
2.3.Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp : 14
3.Hình thức sổ kế toán và chứng từ sử dụng: 15
3.1.Chứng từ sử dụng: 15
3.2.Hình thức sổ kế toán: 15
4.So sánh thuế GTGT với các thuế khác: 17
4.1.So sánh thuế GTGT với thuế doanh thu trước đây: 17
4.2.So sánh thuế GTGT với thuế tiêu thụ đặc biệt: 17
4.3.So sánh thuế GTGT với thuế nhập khẩu: 18
4.4.So sánh thuế GTGT với thuế thu nhập doanh nghiệp: 18
Phần II. Thực trạng và giải pháp:
1.Thực trạng: 19
1.1.Những mặt tích cực đã đạt được: 19
1.2.Những khó khăn vướng mắc: 20
2.Giải pháp: 22
C.Kết luận: 27
Tài liệu tham khảo: 28


Xem Thêm: Vấn đề hạch toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề hạch toán thuế giá trị gia tăng trong các doanh nghiệp hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.