Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương với việc tăng năng suất
lao động

L
ỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
I/. Bản chất tiền lương trong doanh nghiệp. 2
1/. Khái niệm và bản chất kinh tế của tiền lương. 2
2/. Nguyên tắc tính trả lương. 2
Ii/. các hình thức tiền lương, nội dung quỹ lương và các khoản trích theo lương. 3
1/. Các hình thức trả lương. 3
2/. Một số chế độ khác khi tính lương. 4
3/. Nội dung quỹ tiền lương. 5
4/. Nội dung các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. 6
III/. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 7
1/. Hạch toán tiền lương 7
2/. Tổ chức hạch toán các khoản trích theo lương. 9
3/. Tổ chức hệ thống sổ sách. 10
IV/. hạch toán tiền lương với việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp. 13

PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG.
I/. khái quát chung về đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long. 14
1/. Giới thiệu quá trình hình thành phát triển và tổ chức bộ máy quản lý 14
2/. Các hình thức trả lương và chế độ tiền lương tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long. 15
Ii/. Thực trạng tổ chức hạch toán tiền lương tại Nhà máy thuốc lá Thăng Long. 16
1/. Hạch toán chi tiết. 16
2/. Hạch toán tổng hợp 17
III. Thực trạng tổ chức hạch toán các khoản trích theo lương tại nhà máy thuốc lá thăng long 19
1/. Hạch toán chi tiết 19
2/. Hạch toán tổng hợp. 21

PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI NHÀ MÁY THUỐC LÁ THĂNG LONG.
I/. Đánh giá về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 22
II/. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng quĩ tiền lương tại nhà máy thuốc lá thăng long. 23
III/. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại nhà máy thuốc lá Thăng Long. 24
KẾT LUẬN 26

TÀI LIỆU THAM KHẢO 27


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương với việc tăng năng suất lao động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương với việc tăng năng suất lao động sẽ giúp ích cho bạn.