1 số vấn đề về hạch toán thu nhập doanh nghiệp

NỘI DUNG CHÍNH

I. Bản chất thu nhập doanh nghiệp và nguyên tắc hạch toán
1.1 Thu nhập của các chủ thể
1.2 Nội dung thu nhập doanh nghiệp
1.2.1 Doanh thu
1.2.2 Chi phí
1.3 Nguyên tắc hạch toán
1.3.1 Doanh thu thực hiện
1.3.2. Nội dung phân phối thu nhập doanh nghiệp
1.3.3 Kỳ hạch toán
II Chế độ hạch toán thu nhập hiện hành
2.1 Chế độ hạch toán doanh thu
2.1.1 Doanh thu bán hàng
2.12 Doanh thu từ hoạt động tài chính
2.13 Thu nhập khác
2.2 Chế độ hạch toán chi phí
2.2.1 Chi phí sản xuất kinh doanh
2.2.2 Chi phí hoạt động tài chính
2.2.3 Chi phí khác
2.3 Chế độ hạch toán thu nhập doanh nghiệp- Xác định kết quả
Sơ đồ hạch toán thu nhập doanh nghiệp
III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện chế độ hạch toán thu
nhập doanh nghiệp
3.1 Mục tiêu hoàn thiện
3.2 ý kiến hoàn thiện
KẾT LUẬN


Xem Thêm: 1 số vấn đề về hạch toán thu nhập doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu 1 số vấn đề về hạch toán thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.