Công tác hoạch toán tăng giảm tài sản cố định hữu hình tại doanh nghiệp

Lời nói đầu

Phần 1: Những lý luận cơ bản về chế độ kế toán hiện hành trong công tác hạch toán tăng, giảm TSCĐ hữu hình
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 211-TSCĐ hữu hình
1.3. Phương pháp hạch toán kế toán - một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
1.3.1. Một số hướng dẫn chuẩn mực TSCĐ hữu hình
1.3.2. Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu
1.3.3. Xác nhận giá trị sau ghi nhận ban đầu
1.3.4. Xem xét lại thời gian sử dụng hữu ích
1.3.5. Xem xét lại phương pháp khấu hao
1.3.6. Nhượng bán và thanh lý TSCĐ hữu hình
1.3.7. Trỡnh bày bỏo cỏo tài chính
1.4. Một số nhận xét về chuẩn mực TSCĐ hữu hình tại Việt Nam so với quốc tế

Phần 2: Một số ý kiến đóng góp với chế độ kế toán hiện hành trong công tác hạch toán tăng, giảm TSCĐ hữu hình tại doanh nghiệp
2.1. Những đánh giá về thực trạng chế độ kế toán hiện hành trong công tác hạch toán tăng, giảm TSCĐ hữu hình
2.1.1. Những ưu điểm
2.1.2. Những mặt hạn chế
2.2. Một số ý kiến đóng góp với chế độ kế toán hiện hành trong công tác hạch toán tăng, giảm TSCĐ hữu hình
2.2.1. Về chế độ kế toán nói chung
2.2.2. Về mức xét nguyên giá TSCĐ
2.2.3. Về chế độ nâng cấp sửa chữa, xử lý và đánh giá lại TSCĐ
2.2.4. Về trình độ, phương tiện quản lý và hạch toán TSCĐ
2.2.5. Về việc xác định thời gian tính khấu hao TSCĐ

Kết luận


Xem Thêm: Công tác hoạch toán tăng giảm tài sản cố định hữu hình tại doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hoạch toán tăng giảm tài sản cố định hữu hình tại doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.