Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại C.ty tại C.ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP . 3
1.1 Vai trò của lao động và chi phí về laođộng sống trong hoạt động kinh doanh 3
1.1.1 Vai trò của lao động trong sản xuất kinh doanh 3
1.1.2 Chi phí lao động sống ,tiền lương tiền công 3
1.1.3 Vị trí của yếu tố tiền lương và các khoản trích theo lương trong sản xuất kinh doanh 4
1.2 Yêu cầu quản lý lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương 4
1.2.1 Mối quan hệ lao động tiền lương và các khoảc trích theo lương 4
1.2.2 Yêu cầu quản lý lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương 5
1.3 Nhiệm vụ kế toán lao động ,tiền lương và các khoản trích theo lương . 7
1.4 Các hình thức tiền lương ,quỹ tiền lương ,quỹ BHXH,BHYT,KPCĐ 8
1.4.1 Các hình thức tiền lương : 8
1.4.2 Quỹ lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ. 11
1.4.2.1 Quỹ lương. 11
1.4.2.2 Quỹ bảo hiểm xã hội 12
1.4.2.3 Quỹ bảo hiểm y tế 13
1.4.2.4 Kinh phí công đoàn: 14
1.5 Hạch toán lao động, tính lương và các khoản trợ cấp BHXH. 14
1.5.1- Hạch toán lao động 14
1.5.1.1 Hạch toán sản lượng lao động 14
1.5.1.2 Hạch toán thời gian lao động là: 14
1.5.1.3 Để hạch toán kết quả lao động: 15
1.5.2- Tính lương và trợ cấp BHXH phải trả cho người lao động. 16
1.6 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 17
1.6.1- Tài khoản sử dụng. 17
1.6.2- Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 18
1.6.2.1 Tổng hợp, phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương. 18
1.6.2.2 Phương pháp hạch toán 19
CHƯƠNG 2
THỰC TẾ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH TIÊN SƠN THANH HOÁ 23
2.1 Khái quát về công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá : 23
2.1.1 Lịch sử hình thành các nguồn nhân lực của công ty : 23
2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển : Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá 23
2.2 Nhiệm vụ sản xuất chính của doanh nghiệp : 24
2.3 Quy trình công nghệ sản xuất : 24
2.4 Tổ chức sản xuất kinh doanh và kết cấu sản xuất của công ty : 25
2.4.1 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý : 25
2.4.2. Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý : 26
2.4.3 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty : 28
2.4.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty: 29
2.4.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá 29
2.4.4.2 Công tác kế toán ở công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá 31
2.5 Thực tế kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá: 33
2.5.1 Tình hình và công tác quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương. 33
2.5.1.1 Công tác quản lý và sử dụng lao động 33
2.5.1.2 Các hình thức tiền lương, việc sử dụng quỹ lương 35
2.5.2 Hạch toán lao động và tính tiền lương BHXH phải trả công nhân viên. 35
2.5.2.1 Hạch toán lao động. 35
2.5.3 Hạch toán lao động và tính tiền lương BHXH phải trả công nhân viên : 45
2.5.3.1 Tính tiền lương phải trả cho các đối tượng 45
2.5.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 52
2.5.4.1 Kế toán tiền lương phải trả và trích BHXH, BHYT, KPCĐ 52
CHƯƠNG 3
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT NHẰM BỔ SUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG. 60
3.1 Nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 60
3.1.1Những ưu điểm. 60
3.1.2 Một số hạn chế 61
3.2 Một số ý kiến nhằm bổ sung công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá : 61
KẾT LUẬN 63


Xem Thêm: Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty tại công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại công ty tại công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hoá. sẽ giúp ích cho bạn.