Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần
Gạch ốp lát Thái Bình

MỤC LỤC

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty gạch ốp lát Thái Bình 1
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 1
1.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất gạch ốp lát ceramic 2
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của quản lý của công ty 2
1.4. Tổ chức kế toán tại công ty gạch ốp lát Thái Bình 3
1.4.1. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty 3
1.4.2. Sơ đồ luân chuyển chứng từ theo hình thức chứng từ ghi sổ 4
1.4.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2007 4

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY 6
2.1. Phương thức bán hàng 6
2.2. Thủ tục chứng từ bán hàng 6
2.3. Kế toán doanh thu bán hàng 7
2.3.1. Chứng từ sử dụng 7
2.3.2 Tài khoản sử dụng 7
2.4. Kế toán xác định giá vốn hàng bán 8
2.5. Kế toán xác định các khoản giảm trừ doanh thu 8
2.6. KT xác định kết quả bán hàng 10

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT THÁI BÌNH 16
3.1. Nhận xét đánh gía khái quát về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 16
3.1.1. Ưu điểm 16
3.1.2. Hạn chế 17
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 18
Kết luận


Xem Thêm: Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty cổ phần Gạch ốp lát Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.