Phương hướng hoàn thiện kế toán tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp
sản xuất hiện nay

Lời nói đầu
Phần 1: Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất
I. Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm và sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất hiện nay
1.1. Khái niệm
1.2. Phân loại
1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.4. Sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất hiện nay
II. Các quy định và phương pháp tính giá thành sản phẩm sản xuất
2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
2.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm
2.3. Phương pháp tính giá thành

Phần 2: Thực trạng áp dụng các phương pháp tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất và một số ý kiến đề xuất
I. Thực trạng áp dụng các phương pháp tính giá thành sản phẩm ởp các doanh nghiệp sản xuất
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Kết luận


Xem Thêm: Phương hướng hoàn thiện kế toán tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng hoàn thiện kế toán tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.