Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại
các doanh nghiệp sản xuất hiện nay

NỘI DUNG CHÍNH :

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN ĐƯỢC THỪA NHẬN TRONG HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1. Khái niệm
2. Các yêu cầu của kế toán chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp
3. Quán triệt các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận thể hiện trong kế toán chi phí và giá thành sản phẩm
a. Nguyên tắc giá phí
b. Nguyên tắc nhất quán
c. Nguyên tắc thận trọng
d. Nguyên tắc phù hợp
II. NỘI DUNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên
1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất và kết chuyển giá thành sản phẩm
2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.4. Tập hợp chi phí sản xuất và kết chuyển giá thành sản phẩm
III. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

PHẦN II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT HIỆN NAY
I. NHỮNG THÀNH TỰU TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
II. NHỮNG TỒN TẠI

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
I. ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
1.Tuân thủ theo những quy định chế độ của Nhà nước
về công tác kế toán
2.Tuân theo các nguyên tắc kế toán được thừa nhận
3. Cải tiến và hoàn thiện phương pháp xác định và phân bổ chi phí
đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
4. Thực hiện công khai báo cáo tài chính
5. Thực hiện tiết kiệm
II. ĐỐI VỚI CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
1. Xây dựng hành lang pháp lý phù hợp
2. Tăng cường công tác kiểm tra

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất hiện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất hiện sẽ giúp ích cho bạn.