Kế toán tổng hợp

NỘI DUNG CHÍNH

Chương I: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ
1. Tài sản cố định và vai trò, vị trí của tài sản cố định trong sản xuất kinh doanh.
2. Kế toán tài sản cố định hữu hình.
3. Kế toán TSCĐ vô hình.
4. Hạch toán khấu hao TSCĐ

Chương II: KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG VÀ TRÍCH BHXH, BHYT, KPCĐ
1. Vai trò của lao động tiền lương trong hoạt đông SXKD
2. Nhiệm vụ của hạch toán lao động và tiền lương trong doanh nghiệp là :
3. Nguyên tắc hạch toán lao đông và tiền lương.
4. Các chế độ tiền lương.
5. Quỹ tiền lương,BHXH, BHYTvà KPCĐ.
6. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
7. Phương pháp hạch toán.

Chương III: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
2. Chi phí sản xuất .
3. Giá thành sản phẩm.
4. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Chương IV: KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ DỊCH VỤ
1. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ trực tiếp.
2. Hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng chờ chấp thuận.

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tổng hợp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tổng hợp sẽ giúp ích cho bạn.