Bàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính giá áp dụng cho tính
giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp

PHẦN THỨ NHẤT: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO.
I . Hàng tồn kho
1. Khái niệm và phân loại hàng tồn kho
1.1. Khái niệm
1.2. Phân loại hàng tồn kho
2. Các phương pháp quản lý hàng tồn kho
2.1. Phương pháp kê khai thường xuyên
2.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ
II. các phương pháp tính giá hàng tồn kho
1. Khái niệm và sự cần thiết của phương pháp tính giá
1.1. Khái niệm
1.2. Sự cần thiết của phương pháp tính giá
2.Yêu cầu và nguyên tắc của phương pháp tính giá
2.1. Yêu cầu của phương pháp tính giá
2.2. Nguyên tắc của phương pháp tính giá
3. Các phương pháp tính giá hàng tồn kho
3.1. Nội dung và trình tự tính giá hàng tồn kho mua vào
3.2. Nội dung và trình tự tính giá sản phẩm, dịch vụ sản xuất
3.3. Nội dung và trình tự tính giá hàng tồn kho xuất dùng cho SX - KD
3.4. Các phương pháp tính giá hàng tồn kho xuất dùng cho SX - KD
3.5. So sánh các phương pháp tính giá vật tư, hàng hoá xuất dùng cho SX-KD.
3.6. ý nghĩa của các phương pháp tính giá hàng tồn kho
III. Đặc điểm tính giá hàng tồn kho theo chuẩn mực kế toán quốc tế và ở một số nước
1. Chuẩn mực kế toán quốc tế với việc tính giá hàng tồn kho
2. Đặc điểm tính giá hàng tồn kho ở một số nước
2.1. Đặc điểm tính giá hàng tồn kho ở Mỹ.
2.2. Đặc điểm tính giá hàng tồn kho ở Pháp
PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
1. Các phương pháp tính giá hàng tồn kho hiện nay đang áp dụng ở Việt Nam
2. Nhận xét khái quát về các phương pháp tính giá hàng tồn kho hiện hành
PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Bàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính giá áp dụng cho tính giá hàng tồn kho trong doanh ngh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bàn về hệ thống nguyên tắc và phương pháp tính giá áp dụng cho tính giá hàng tồn kho trong doanh ngh sẽ giúp ích cho bạn.