Kế toán vốn bằng tiền ở xí nghiệp sản xuất hàng may XK Giáp Bát

MỤC LỤC
Lời nói đầu
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỐN BẰNG TIỀN
I. Khái niệm, nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền 3
1. khái niệm 3
2. Nhiệm vụ 3
II. Kế toán tiền mặt 4
1. Nguyên tắc 4
2. Kế toán tiền mặt 4
2.1. Nội dung kết cấu TK 111 5
2.2. Trình tự hạch toán 6
a. Kế toán các khoản thu chi bằng tiền việt nam 6
b. Kế toán các khoản thu chi bằng ngoại tệ 7
c. Kế toán nhập xuất vàng bạc ,đá quý 10
III. Kế toán tiền gửi ngân hàng 12
1. kết cấu tài khoản 112 12
2. Phương pháp hạch toán 12
IV. Kế toán tiền đang chuyển 15
1. Kết cấu 15
2. Phương pháp kế toán 15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT HÀNG MAY XUẤT KHẨU GIÁP BÁT
I. tình hình đặc điểm chung của xí nghiệp 17
1. quá trình hình thành và phát triển xí nghiệp 17
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý 18
2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất 18
2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý 19
3.Tình hình chung về công tác kế toán tại xí nghiệp 21
3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 21
3.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng 23
II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 25
A. Lý luận chung 25
1. Nguyên tắc về kế toán vốn bằng tiền 25
2. Quá trình hạch toán nghiệp vụ 26
B. Thực tế thu hoạch tại xí nghiệp 28
1. Hạch toán quỹ tiền mặt 28
2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng 38
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI XÍ NGHIỆP
I. Nhận xét đánh giá chung toàn xí nghiệp 49
1. Ưu điểm 49
2. Nhược điểm 50
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền 51
Kết Luận


Xem Thêm: Kế toán vốn bằng tiền ở xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vốn bằng tiền ở xí nghiệp sản xuất hàng may xuất khẩu Giáp Bát sẽ giúp ích cho bạn.