Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ Phần ĐT&XD Bảo Quân

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 3
1. Đặc điểm và vai trò của NVL đối với quá trình xây lắp 3
2. Vai trò của NVL đối với quá trình xây lắp 3
3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu 4
II. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU 4
1. Phân loại nguyên vật liệu 4
1.1. Phân loại theo nội dung kinh tế 4
1.2. Một số cách phân loại khác 5
2. Tính giá nguyên vật liệu 5
2.1. Tính giá NVL theo giá thực tế 6
2.2. Tính giá NVL theo giá hạch toán 7
III. KẾ TOÁN CHI TIẾT NVL 8
1. Chứng từ sử dụng 9
2. Các phương pháp kế toán chi tiết NVL 9
2.1. Phương pháp thẻ song song ( Phụ lục 01 ) 9
2.2. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển ( Phụ lục 02 ) 10
2.3. Phương pháp sổ số dư ( Phụ lục 03 ) 11
IV. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU 12
1. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 12
1.1. Đặc điểm của phương pháp 12
1.2. Tài khoản kế toán sử dụng 12
2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 13
2.1. Đặc điểm của phương pháp 13
2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 13
V. SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG CHO KẾ TOÁN TỔNG HỢP NVL 14
1. Nhật kí chung 14
2. Nhật kí chứng từ 14
3. Chứng từ ghi sổ 15
4. Nhật kí sổ cái 15
CHƯƠNG II - TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD BẢO QUÂN
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD BẢO QUÂN 16
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ Phần ĐT&XD Bảo Quân
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2003-2004 17
2. Chức năng của công ty 18
3. Đặc điểm kinh doanh của công ty 18
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty ( Phụ lục 07 ) 18
5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty ( Phụ lục 08 ) 20
5.1.Cơ cấu bộ máy kế toán của công ty bao gồm 20
5.2.Chế độ kế toán áp dụng trong công ty 20
II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NVL Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD BẢO QUÂN 21
1. Phân loại nguyên vật liệu ở công ty Cổ phần ĐT&XD Bảo Quân 21
2. Đánh giá nguyên vật liệu 21
3. Tổ chức công tác kế toán NVL tại công ty Cổ phần ĐT&XD Bảo Quân 22
3.1. Thủ tục nhập kho 22
3.2. Thủ tục xuất kho 23
4. Kế toán chi tiết NVL tại công ty Bảo Quân: 23
4.1. ở kho 23
4.2. ở phòng kế toán 24
5. Tài khoản sử dụng cho công tác kế toán NVL Tại công ty: 25
6. Kế toán tổng hợp nhập – xuất NVL tại công ty 26
6.1.Kế toán NVL nhập 26
6.2.Kế toán tổng hợp xuất NVL 29
CHƯƠNG III - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT&XD BẢO QUÂN
I. NHẬN XÉT CHUNG 31
1. Ưu điểm 32
2. Nhược điểm 32
II. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY
1. Hoàn thiện việc mở rộng hệ thống kho bảo quản vật tư 34
2. Lập ban kiểm nghiệm và biên bản kiểm nghiệm các loại NVL mua ngoài nhập kho. 34
3. Tăng tính chủ động để đáp ứng nhu cầu về NVL 35
4. Kế toán chặt chẽ hơn về các khoản tạm ứng để thu mua NVL 35


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ Phần ĐT&XD Bảo Quân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty Cổ Phần ĐT&XD Bảo Quân sẽ giúp ích cho bạn.