Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại C.ty Thực phẩm Hà Nội

MỤC LỤC
PHẦN I : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI.
CHƯƠNG I : KẾ TOÁNTSCĐ VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ
I) Hạch toán TSCĐ
II) Kế toán hao mòn và tính khấu hao TSCĐ
III) Kế toán sửa chữa TSCĐ
CHƯƠNG II: HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CCDC TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI.
I) Phương pháp hạch toán nguyên vật liệu tại công ty
II) Kế toán CCDC
CHƯƠNG III: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI.
I) Phương pháp tính lương và các khoản tính theo lương.
II) Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản thanh toán với công nhân viên.
CHƯƠNG IV : HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI.
I) Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.
II) Tính giá thành sản phẩm tại công ty.
CHƯƠNG V: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM LAO VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH
CHƯƠNG VI : KẾ TOÁN TIÊU THỤ SẢN PHẨM HÀNG HOÁ DỊCH VỤ.
I) Phương thức bán hàng tại doanh nghiệp
II) Kế toán doanh thu bán hàng
III) Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
CHƯƠNG VII: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
I) Kế toán tiền mặt
II) Kế toán tiền gửi ngân hàng
CHƯƠNG VIII: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI
I) Kế toán các khoản phải thu
CHƯƠNG IX: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ BẤT THƯỜNG
I) Kế toán thu nhập hoạt động tài chính và hoạt động bất thường.
II) Kế toán chi phí hoạt động tài chính, hoạt động bất thường
CHƯƠNG X: HẠCH TOÁN NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ CÁC LOẠI QUỸ TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI
I) hạch toán nguồn vốn kinh doanh
II) Kế toán các quỹ
CHƯƠNG XI: KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LÃI TẠI CÔNG TY.
I) Kế toán kết quả kinh doanh
II) Kế toán phân phối lãi
CHƯƠNG XII : BÁO CÁO KẾ TOÁN
PHẦN III : KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty Thực phẩm Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty Thực phẩm Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.