Đề tài : Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh NHĐT&PT Việt Nam - Bắc Hà Nội


MỤC LỤC​LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 3


I- HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ( NHTM ) 3

1- Khái niệm và đặc điểm hoạt động NHTM 3

1.1- Khái niệm 3

1.2- Đặc điểm của hoạt động NHTM 3

2- Các hoạt động chủ yếu của NHTM 4

2.1- Các hoạt động trong bảng tổng kết tài sản: 5

2.1.1- Huy động vốn 5

2.1.2 Sử dụng vốn: 7

2.1.3-Hoạt động môi giới trung gian 8

2.2- Các hoạt động ngoài bảng tổng kết tài sản: 9

II- CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9

1- Huy động từ chủ sở hữu: 10

2- Huy động tiền gửi 12

2.1-Tiền gửi giao dịch (tiền gửi thanh toán) 12

2.2- Tiền gửi của các doanh nghiệp , các tổ chức kinh tế-xã hội 13

2.3- Tiền gửi tiết kiệm của khách hàng 14

3- Vốn đi vay 15

3.1- Vay thông qua phát hành giấy tờ có giá: 15

* Trái phiếu: 18

3-2 - Vay vốn các tổ chức tín dụng 19

* Vay từ nước ngoài: 21

III- CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM . 21

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN -BẮC HÀ NỘI 26

I- TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN -BẮC HÀ NỘI 26

1- Lịch sử hình thành và phát triển 26

2- Các hoạt động chính: 27

2.2- Hoạt động Tín dụng 28

2.3- Hoạt động Đầu tư 30

2.4-Hoạt động dịch vụ khác 31

II- THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHĐT&PT BẮC HÀ NỘI ( TỪ 2001-2004) 32

1- Vốn từ chủ sở hữu: 33

2- Nguồn huy động tiền gửi: 35

3- Vốn vay 35

III- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI 36

1- Những thành tựu đã đạt được đạt được: 37

2- Những hạn chế: 38

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG 41

HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ 41


PHÁT TRIỂN - BẮC HÀ NỘI 41

I- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI. 41

1- Định hướng huy động vốn của chi nhánh Bắc Hà Nội: 41

II- MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHĐT&PT - BẮC HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI 42

1- Chú trọng công tác phân tích nguồn vốn 42

1.1- Phân tích quy mô và cấu trúc nguồn vốn 42

1.2- Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt và hợp lý 43

2-Nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các tiện ích cho khách hàng 44

3- Nâng cao trình độ cán bộ và đổi mới công tác quản lý 45

4- Đa dạng hoá các hình thức huy động 46

5- Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo 48

III- CÁC KIẾN NGHỊ 48

1- Kiến nghị đối với Nhà nước 48

2- Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 50

KẾT LUẬN 52

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 53


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh NHĐT&PT Việt Nam - Bắc Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh NHĐT&PT Việt Nam - Bắc Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.