Đề Tài : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiẹu quả hoạt động huy động huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản
PHẦN MỞ ĐẦU​


Chương 1: NHTM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM1.1 NHTM và hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trường 3

1.1.1 Khái niệm về NHTM 3

1.1.2 Sự ra đời và phát triển của NHTM 3

1.1.3 Vai trò Của NHTM 5

1.1.4 Chức năng của NHTM 7

1.2 Vốn trong kinh doanh Ngân hàng 10

1.2.1 Khái niệm về vốn 10

1.2.2 Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM 10

1.2.3 Kết cấu vốn của NHTM 13

1.3 Huy động vốn của NHTM 15

1.3.1 Các hình thức huy động vốn của NHTM 15

1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của NHTM 17

1.3.3 Cách xác định nguồn vốn huy động 22


Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN VỤ BẢN 242.1 Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản 24

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 24

2.1.2 Cơ cấu bộ máy hoạt động 25

2.1.3 Đặc điểm hoạt động của chi nhánh 25

2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản 27

2.2.1 Hoạt động huy động vốn 27

2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 29

2.3 Thực trạng công tác sử dụng vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Vụ Bản 31

2.3.1 Những kết quả đã đạt được 31

2.3.2 Những tồn tại và nguyên nhân của nó 41


Chương 3 : GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN VỤ BẢN 453.1 Định hướng kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Vụ Bản 45

3.2 Giải pháp 47

3.2.1 Giải pháp trực tiếp 47

3.2.2 Giải pháp hỗ trợ 53

3.3 Kiến nghị 57

3.3.1 Kiến nghị với Nhà Nước 58

3.3.2 Kiến nghị với NHTƯ 59

3.3.3 Kiến nghị với NHNo&PTNT tỉnh Nam Định 62

KẾT LUẬN 63

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 64Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiẹu quả hoạt động huy động huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiẹu quả hoạt động huy động huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT huyệ sẽ giúp ích cho bạn.