Đề Tài : Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty cổ phần vận tải và thương mại Hải Phòng (2008)


M ỤC L ỤC​Danh mục cỏc chữ viết tắt

Danh mục bảng biểu, sơ đồ

Lời mở đầu 1

CHƯƠNG 1-HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP

3


1.1 Tài sản cố định của doanh nghiệp 3

1.1.1 Khỏi niệm tài sản cố định 3

1.1.2 Đặc điểm tài sản cố định 3

1.1.3 Phõn loại tài sản cố định 3

1.1.4 Vai trũ của tài sản cố định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 9

1.2 Nội dung chủ yếu của quản lý tài sản cố định 10

1.2.1 Hao mũn-Khấu hao tài sản cố định 10

1.2.2 Quản lý và sử dụng tài sản cố định 27

1.3 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp 30

1.3.1 Khỏi niệm hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp 30

1.3.2 Cỏc chỉ tiờu đánh giỏ hiệu quả sử dụng tài sản cố định 30

1.4 Cỏc nhõn tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản cố định 32

1.4.1 Nhõn tố khỏch quan 32

1.4.2 Nhõn tố chủ quan 33

CHƯƠNG 2-THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CễNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HẢI PHềNG 35

2.1 Khỏi quỏt về cụng ty cổ phần vận tải và thương mại Hải Phũng 35

2.1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển cụng ty 35

2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 36

2.1.3 Bộ mỏy quản lý của cụng ty 36

2.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại cụng ty cổ phần vận tải và thương mại Hải Phũng 44

2.2.1 Tỡnh hỡnh quản lý và sử dụng tài sản cố định tại cụng ty 44

2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại cụng ty 48

2.3 Đánh giỏ hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại cụng ty cổ phần vận tải và thương mại Hải Phũng 52

2.3.1 Kết quả đạt được 52

2.3.2 Hạn chế và Nguyờn nhõn 54

CHƯƠNG 3-MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CễNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HẢI PHềNG 61

3.1 Định hướng phỏt triển của cụng ty cổ phần vận tải và thương mại Hải Phũng

61

3.2 Cỏc giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định 62

3.3 Một số kiến nghị 67

Kết luận 69

Tài liệu tham khảo 71

Phụ lục 72


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty cổ phần vận tải và thương mại Hải Phòng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty cổ phần vận tải và thương mại Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.