Đề tài: VẬN TẢI VÀ BẢO HIỂM VẬN TẢI TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ


Luận văn dài 63 trang
CHƯƠNG 1. VẬN TẢI TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẬN TẢI
1.2 VẬN TẢI QUỐC TẾ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
1.3 CHUYÊN CHỞ HÀNG HÓA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC VẬN TẢI BIỂN
CHƯƠNG 2. BẢO HIỂM VẬN TẢI TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP
KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI
2.2 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN
CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
2.3 ĐIỀU KIỆN BẢO HIỂM TỎNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
VẬNCHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
2.4 HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
2.5 KHIẾU NẠI ĐÒI BỐI THƯỜNG TRONG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
2.6 GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG BẢO HIỂM HÀNG HÓA
XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
3.1 VÀI NÉT VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN VÀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA
XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở VIỆT NAM
3.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA VẬN TẢI BIỂN VÀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA
XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
3.3 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI BIỂN
VÀ BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Vận tải và bảo hiểm vận tải trong thương mại quốc tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận tải và bảo hiểm vận tải trong thương mại quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.