Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nghiên cứu tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường nhật bản, thực trạng và giải pháp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường nhật bản, thực trạng và giải pháp


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Ý nghĩa và tính cấp thiết của đề tài
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  3. Phương pháp nghiên cứu
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  5. Tính mới của đề tài
  6. Bố cục của đề tài
  Chương 1. CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
  KHÓ KHĂN, HƯỚNG TỚI ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ
  SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

  1.1. Một số vấn đề về chiến lược và quản trị chiến lược . 1
  1.1.1. Các khái niệm cơ bản 1
  1.1.1.1. Chiến lược .1
  1.1.1.2. Xây dựng chiến lược 2
  1.1.1.3. Quản trị chiến lược 2
  1.1.2. Nội dung các loại hình chiến lược chủ yếu 2
  1.1.2.1. Các chiến lược kết hợp . 2
  1.1.2.2. Chiến lược thâm nhập thị trường . 2
  1.1.2.3. Chiến lược phát triển thị trường . 3
  1.1.2.4. Chiến lược phát triển sản phẩm 3
  1.1.2.5. Chiến lược liên doanh 3
  1.1.3. Vai trò của chiến lược đối với hoạt động xuất nhập khẩu . 3
  1.1.4. Quy trình xây dựng chiến lược 3
  1.1.4.1. Xác định mục tiêu chiến lược . 3
  1.1.4.2. Nghiên cứu các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến ngành gỗ
  xuất khẩu sang Nhật Bản . 3
  1.1.4.2.1. Các yếu tố của môi trường vĩ mô 4
  1.1.4.2.2. Các yếu tố của môi trường vi mô .4
  1.1.4.3. Nghiên cứu tình hình nội bộ công ty 5
  1.1.5. Xây dựng các phương án chiến lược 5
  1.1.5.1. Ma trận EFE 5
  1.1.5.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh . 6
  1.1.5.3. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (ma trận IFE) 6
  1.1.5.4. Ma trận SWOT . 6
  1.1.6. Lựa chọn chiến lược 7
  1.2. Giới thiệu tổng quan về thị trường đồ gỗ Nhật Bản . 7
  1.2.1. Tiềm năng của thị trường đồ gỗ Nhật Bản 7
  1.2.2. Quy mô thị trường đồ gỗ Nhật Bản . 8
  1.2.3. Các kênh phân phối hàng đồ gỗ nhập khẩu của Nhật Bản 9
  1.2.4. Nguồn nhập khẩu đồ gỗ Nhật Bản 9
  1.2.5. Các định chế và đòi hỏi của thị trường đồ gỗ Nhật Bản . 10
  1.2.5.1. Các quy định pháp luật và thủ tục khi nhập khẩu 10
  1.2.5.2. Các quy định pháp luật khi kinh doanh đồ gỗ . 10
  1.2.6. Chính sách thuế quan 12
  1.2.7. Tình hình thị trường đồ gỗ Nhật Bản 12
  1.2.8. Sở thích của người tiêu dùng Nhật Bản đối với sản phẩm gỗ . 13
  1.3. Kinh nghiệm xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản của các doanh
  nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp trong nước 14
  1.3.1. Kinh nghiệm xuất khẩu của các doanh nghiệp Trung Quốc . 14
  1.3.2. Kinh nghiệm xuất khẩu của Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành . 16
  1.3.3. Bài học rút ra từ việc tham khảo kinh nghiệm xuất khẩu của một
  số doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp trong nước 16
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 17
  CHUƠNG 2. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ VIỆT NAM
  SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN TRONG THỜI GIAN QUA

  2.1. Giới thiệu tổng quan về ngành đồ gỗ xuất khẩu Việt Nam .19
  2.2. Phân tích thực trạng xuất khẩu sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp Việt Nam
  sang thị trường Nhật Bản trong năm 2007 . 20
  2.2.1. Sản phẩm gỗ xuất khẩu sang Nhật Bản so với việc xuất sang Mỹ và EU 25
  2.2.2. Kim ngạch và tốc độ phát triển xuất sản phẩm gỗ sang Nhật qua các
  năm so với Mỹ và EU 25
  2.2.3. Hình thức xuất khẩu sang Nhật Bản trong thời gian qua 26
  2.2.4. Thực trạng về Logistic cho xuất khẩu đồ gỗ trong thời gian qua . 27
  2.3. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn- hạn chế, tồn tại, thách thức, triển vọng
  của ngành gỗ Việt Nam khi xuất sang Nhật Bản . 28
  2.3.1. Những Thuận lợi . 28
  2.3.2. Những khó khăn- hạn chế . 29
  2.3.3. Những tồn tại . 31
  2.3.4. Những thách thức 31
  2.3.5. Triển vọng xuất khẩu sản phẩm gỗ Việt Nam sang thị trường Nhật Bản
  trong năm 2009 và trong những năm sắp tới 32
  2.3.6. Đánh giá về chiến lược xuất khẩu ngành gỗ của Bộ Thương mại (nay là
  Bộ Công thương) và của các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ 33
  2.3.6.1. Đánh giá về chiến lược xuất khẩu ngành gỗ của Bộ Thương mại
  (nay là Bộ Công thương) . 33
  2.3.6.2. Đánh giá thực trạng chiến lược xuất khẩu sản phẩm gỗ sang
  Nhật Bản của các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ . 34
  2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ngành công nghiệp đồ gỗ xuất khẩu sang
  Nhật Bản 35
  2.4.1. Phân tích môi trường bên ngoài .
  2.4.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô . 36
  2.4.1.1.1. Yếu tố kinh tế, văn hoá, xã hội . 36
  2.4.1.1.2. Yếu tố chính trị, pháp luật, chính phủ . 37
  2.4.1.1.3. Yếu tố khoa học, công nghệ 39
  2.4.1.1.4. Yếu tố môi trường tự nhiên . 40
  2.4.1.2. Phân tích môi trường vi mô 40
  2.4.1.2.1. Các đối thủ cạnh tranh 40
  2.4.1.2.2. Khách hàng . 42
  2.4.1.2.3. Nhà cung ứng nguyên liệu 42
  2.4.1.2.4. Sản phẩm thay thế . 43
  2.4.1 3. Ma trận đánh giá các yếu tố tác động từ môi trường bên ngoài
  Đến ngành gỗ xuất khẩu sang Nhật (ma trận EFE) . 44
  2.4.1.4. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Việt Nam về đồ gỗ xuất khẩu sang
  thị trường Nhật Bản so với các đối thủ 46
  2.4.2. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp . 47
  2.4.2.1. Nguồn nhân lực 48
  2.4.2.2. Nguồn vốn 49
  2.4.2.3. Nghiên cứu và phát triển 49
  2.4.2.4. Công tác Marketing 50
  2.4.2.5. Sản xuất, quản lý 52
  2.4.2.6. Công tác thông tin 52
  2.4.2.7. Ma trận đánh giá môi trường bên trong doanh nghiệp sản xuất và
  xuất khẩu sản phẩm gỗ sang Nhật Bản (Ma trận IEF) 53
  2.4.3. Ma trận SWOT chưa đầy đủ đánh giá sản xuất và xuất khẩu sản phẩm
  gỗ Việt Nam sang thị trường Nhật Bản . 54
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 . 56
  CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, HƯỚNG TỚI ĐẨY
  MẠNH XUẤT KHẨU SẢN PHẨM GỖ VIỆT NAM SANG NHẬT BẢN.
  3.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, hướng tới đẩy mạnh xuất
  khẩu sang thi trường Nhật Bản, hướng phát triển của ngành đồ gỗ xuất khẩu 58
  3.1.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, hướng tới đẩy mạnh
  xuất khẩu thị trường Nhật Bản 58
  3.1.2. Phương hướng phát triển ngành đồ gỗ xuất khẩu . 59
  3.2. Ma trận SWOT- xây dựng chiến lược . 60
  3.3. Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng (QSPM) .61
  3.3.1. Chiến lược phát triển thị trường 62
  3.3.1.1. Cơ sở xây dựng chiến lược phát triển thị trường . 62
  3.3.1.2. Nội dung chiến lược phát triển thị trường . 62
  3.3.2. Chiến lược phát triển sản phẩm . 64
  3.3.2.1. Cơ sở xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm 64
  3.3.2.2. Nội dung chiến lược phát triển sản phẩm 65
  3.4. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường Nhật Bản 67
  3.4.1. Giải pháp giải quyết khó khăn về vốn, tạo vốn cho sản xuất và xuất
  khẩu sản phẩm gỗ sang Nhật Bản 67
  3.4.2. Giải pháp ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất 68
  3.4.2.1. Nhóm giải pháp Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông
  thôn 68
  3.4.2.2. Nhóm giải pháp cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ . 69
  3.4.3. Giải pháp nâng cao, đổi mới công nghệ sản xuất 70
  3.4.4. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực . 70
  3.4.5. Giải pháp về Marketing, xây dựng thương hiệu . 71
  3.5. Kiến nghị . 73
  3.5.1. Kiến nghị đối với Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  để giải quyết nguyên liệu cho sản xuất 73
  3.5.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính, ngân hàng Nhà nước để giải quyết vấn đề
  vốn , thuế và nâng cao khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp 74
  3.5.3. Kiến nghị đối với Bộ Giao thông Vận tải về vấn đề phát triển cơ sở hạ
  tầng phục vụ sản xuất xuất khẩu 75
  3.5.4. Kiến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo, phát triển nguồn
  nhân lực 76
  3.5.5. Kiến nghị với doanh nghiệp 76
  3.5.6. Kiến nghị đối với các Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, các Hội ở
  địa phương . 77
  3.6. Khuyến nghị đối với các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ vào thị
  trường Nhật Bản . 78
  3.7. Khuyến nghị cho nghiên cứu tiếp theo . 79
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 79
  KẾT LUẬN 81
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 83
  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Nghiên cứu tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường nhật bản, thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tình hình xuất khẩu sản phẩm gỗ sang thị trường nhật bản, thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status