Đề tài: Giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần PCCC và an ninh điện tử


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU


1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài

2. Mục đích nghiên cứu

3. Đối tượng nghiên cứu

4. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn thời gian nghiên cứu

5.Tổng quan về tình hình nghiên cứu

7. Phương pháp nghiên cứu

8.Nội dung đề tài gồm


CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CTY CP PCCC &AN NINH ĐIỆN TỬ

1.1 Khái quát về công ty cổ phần PCCC và an ninh điện tử

1.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển

1.1.2 .Đặc điểm về tổ chức quản lý

1.1.3 Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh thị trường và mặt hàng kinh doanh, của doanh nghiệp

1.1.4.Các yếu tố môi trường kinh doanh

1.2 Kết quả kinh doanh của công ty (2007-2009)

1.3. Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp

1.3.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường

1.3.2 Hoạt động bán hàng và triển khai các dự án

1.3.3 Hoạt động tạo nguồn hàng-mua hàng

1.3.4 Hoạt động dữ trữ, bảo quản và quản trị hàng hóa

1.3.5 Các hoạt động marketing và dịch vụ khách hàng

1.3.6 Chi phí kinh doanh

1.4.Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp

1.4.1 Ưu điểm

1.4.2.Nhược điểm

1.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế

1.4.4 Cơ hội và thách thức đối với công tyChương 2: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ AN NINH ĐIỆN TỬ


3.1 Xu hướng của môi trường kinh doanh

3.2 Định hướng phát triển của công ty

3.3 Hệ giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh.của Cty CP PCCC& an ninh điện tử

3.3.1 Xây dựng và hoàn thiện chiến lược và kế hoạch kinh doanh

3.3.2 Phát triển công tác thu thập xử lí thông tin xác định nhu cầu thị trường mở rộng kinh doanh

3.3.3 Các biện pháp khai thác nguồn và mua hàng ổn định có hiệu quả

3.3.4 Giải pháp tăng cường hoạt động dịch vụ và đẩy mạnh hoạt động bán hàng

3.3.5 Các biện nâng cao hiệu quả hoạt động dự trữ

3.3.6 Các biện pháp giảm chi phí quản lý hành chính

3.4 Điều kiện để thực hiện các giải pháp

3.4.1 Điều kiện về cơ sở vật chất

3.4.2 Vốn kinh doanh

3.4.3 Điều kiện về con người

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần PCCC và an ninh điện tử
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần PCCC và an ninh điện tử sẽ giúp ích cho bạn.