Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty phát triển khoáng sản MIDECO


MỤC LỤC​

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN MIDECO


1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty

1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu quản lý, bộ máy tổ chức

1.2.1 Chức năng

1.2.2 Nhiệm vụ

1.2.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty

1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây

1.3.1 Đặc điểm của nghành nghề kinh doanh

1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây

1.3.3 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của công ty


CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN MIDECO

2.1 Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty MIDECO theo doanh thu bán hàng

2.2 Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty MIDECO theo chi phí

2.3 Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty MIDECO theo vốn

2.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty MIDECO theo lao động

2.5 Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty MIDECO theo lợi nhuận

2.6 Đánh giá chung về hiệu quả kinh doanh của công ty MIDECO trong những năm gần đây

2.6.1 Những kết quả đạt được

2.6.2 Những điểm yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KHOÁNG SẢN MIDECO

3.1 Phương hướng phát triển của công ty trong những năm sắp tới

3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tới

3.2.1 Nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn

3.2.2 Nâng cao trình độ chất lượng lao động

3.2.3 Nâng cao hoạt động tiêu thụ

3.3 Một số kiến nghị với Nhà nước

PHẦN KẾT LUẬN


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty phát triển khoáng sản MIDECO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty phát triển khoáng sản MIDECO sẽ giúp ích cho bạn.