Đề tài: Hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần thương mại Bưu Chính Viễn Thông (COKYVINA)


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (COKYVINA)


1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Thương mại Bưu

chính viễn thông COKYVINA

2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty cổ phần Thương mại Bưu chính viễn

thông COKYVINA

2.1 Chức năng

2.2 Nhiệm vụ

3. Cơ cấu quản lý và bộ máy tổ chức của công ty COKYVINA

4. Đặc điểm và lĩnh vực kinh doanh của công ty COKYVINA

5. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty COKYVINA

5.1 Một số kết quả về nhập khẩu

5.1.1 Kim ngạch các mặt hàng nhập khẩu chủ lực

5.1.2 Thị trường nhập khẩu chính

5.2 Một số kết quả kinh doanh của công ty qua các năm 2006 – 2009

5.2.1 Doanh thu sản phẩm, dịch vụ

5.2.2 Lợi nhuận trước thuế của các sản phẩm và dịch vụ chính

5.2.3 Chi phí hoạt động kinh doanh

5.3 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của công ty COKYVINA

5.3.1 Những kết quả đạt được

5.3.2 Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (COKYVINA)

1. Kết quả nhập khẩu của công ty COKYVINA

1.1 Hình thức nhập khẩu tự doanh

1.2 Hình thức nhập khẩu ủy thác

1.2.1 Mặt hàng

1.2.2 Thị trường

1.2.3 Kết quả kinh doanh

2. Tình hình thực hiện quy trình hoạt động nhập khẩu

2.1 Quy trình hoạt động nhập khẩu

2.2 Quy trình hoạt động nhập khẩu ủy thác tại COKYVINA

3. Đánh giá về hoạt động nhập khẩu tại công ty COKYVINA

3.1 Điểm mạnh

3.2 Điểm hạn chế và khó khăn

3.2.1 Về kết quả nhập khẩu

Vốn lưu động cho nhập khẩu chưa nhiều

Thị trường đầu ra hạn chế

Thị trường cung cấp hàng hóa cho công ty không nhiều

3.2.2 Về hoạt động nhập khẩu

Công tác nghiên cứu thị trường chưa được chú ý

Phương thức thanh toán

Làm thủ tục hải quan

3.3 Những nguyên nhân

3.3.1 Những nguyên nhân chủ quan

Huy động vốn sử dụng vốn chưa hiệu quả

Nguồn nhân lực

Chưa chú trọng đến công tác tìm nguồn hàng mới

3.3.2 Những nguyên nhân khách quan

Hệ thống luật pháp chưa hoàn thiện

Lãi suất tín dụng cao

Cạnh tranh gay gắt


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (COKYVINA)

1. Phương hướng phát triển của công ty COKYVINA trong thời gian tới

1.1 Chiến lược phát triển của ngành Bưu chính viễn thông đến năm 2020

1.2 Chiến lược phát triển của công ty COKYVINA đến năm 2015

2. Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu tại công ty COKYVINA

2.1 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường

2.1.1 Thông tin về hàng hóa, giá cả

2.1.2 Thông tin về thị trường nhập khẩu

2.1.3 Thông tin về đối thủ cạnh tranh

2.2 Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch nhập khẩu

3. Nhóm giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thực hiện hợp đồng

3.1 Nghiệp vụ mua bảo hiểm

3.2 Nghiệp vụ hải quan

3.3 Nghiệp vụ thanh toán tiền

4. Một số kiến nghị với nhà nước


KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần thương mại Bưu Chính Viễn Thông (COKYVINA)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần thương mại Bưu Chính Viễn Thông (COKYVINA) sẽ giúp ích cho bạn.