Đề tài: Giải pháp phát triển chuỗi siêu thị INTIMEX tại Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM


1.1.Lịch sử hình thành và phát triển công ty CP Intimex Việt Nam

1.2.Chức năng nhiệm vụ cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty CP Intimex Việt Nam

1.2.1. Ban Lãnh đạo

1.2.2. Khối các phòng quản lý

1.2.3. Khối các phòng kinh doanh

1.2.4. Khối các đơn vị trực thuộc

1.2.5. Khối các công ty con

1.2.6. Khối các công ty liên kết

1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP Intimex Việt Nam trong những năm gần đây

1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty

1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây

1.3.3 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHUỖI SIÊU THỊ INTIMEX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM

2.1.Sự cần thiết khách quan của việc phát triển chuỗi siêu thị Intimex tại Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam

2.1.1 Vai trò của siêu thị trong hệ thống phân phối

2.1.2 Chuỗi siêu thị và sự cần thiết khách quan của việc phát triển chuỗi siêu thị Intimex tại công ty CP Intimex Việt Nam

2.2.Phân tích thực trạng phát triển chuỗi siêu thị Intimex tại Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam

2.2.1 Khái quát về hệ thống siêu thị Intimex

2.2.2 Các biện pháp phát triển chuỗi siêu thị Intimex của công ty đã thực hiện thời gian qua

2.2.3 Tình hình phát triển chuỗi siêu thị Intimex của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam trong những năm qua

2.3.Những kết luận đánh giá qua phân tích thực trạng phát triển chuỗi siêu thị Intimex tại Công ty

2.3.1 Những kết quả đạt được

2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CHUỖI SIÊU THỊ INTIMEX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM THỜI GIAN TỚI

2.4. Phương hướng phát triển của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam thời gian tới

2.4.1 Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới

2.4.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam giai đoạn 2010 – 2012

2.4.3 Hệ thống chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới

2.5.Giải pháp chủ yếu phát triển chuỗi siêu thị Intimex tại Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam thời gian tới

2.5.1 Đầu tư mở rộng quy mô của hệ thống chuỗi siêu thị Intimex

2.5.2 Xây dựng chinh sách mặt hàng và nguồn hàng

2.5.3 Xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại

2.5.4 Phát triển thương hiệu Intimex

2.5.5 Nâng cao chất lượng nhân sự trong hệ thống siêu thị Intimex

2.5.6 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

2.6.Một số kiến nghị với nhà nước

2.6.1 Xây dựng chiến lược và định hướng phát triển thị trường bán lẻ tại Việt Nam

2.6.2 Xây dựng giải pháp phát triển hạ tầng thương mại

2.6.3 Xây dựng chính sách hỗ trợ về tài chính – tín dụng

2.6.4 Có chính sách xúc tiến thương mại phù hợp

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Giải pháp phát triển chuỗi siêu thị INTIMEX tại Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển chuỗi siêu thị INTIMEX tại Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.