Đề tài: Giải pháp hoàn thiện công tác Hậu cần VTTB phục vụ các Dự án CITYGAS của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển GAS Đô Thị


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ (PVGAS CITY)


1.1 Lịch sử hình thành và phát triển

1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty PVGAS CITY

1.2.1 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý

1.2.2 Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban trong Công ty

1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty những năm gần đây

1.3.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty PVGAS CITY

1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong 3 năm 2007– 2009

1.3.3 Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của Công ty những năm gần đây


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẬU CẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN CITYGAS CỦA CÔNG TY PVGAS CITY

2.1 Khái quát đặc trưng, đặc điểm của vật tư thiết bị ngành GAS

2.2 Thực trạng cơ sở hạ tầng của công tác Hậu cần vật tư thiết bị phục vụ các Dự án CITYGAS của Công ty PVGAS CITY

2.2.1 Nhà kho, bến bãi và phương tiện vận chuyển

2.2.2 Con người

2.2.3 Năng lực máy móc công nghệ phục vụ thi công các Dự án CITYGAS

2.3 Thực trạng công tác Hậu cần vật tư thiết bị của Công ty PVGAS CITY

2.3.1 Xác định nhu cầu và kế hoạch vật tư thiết bị phục vụ các Dự án CITYGAS

2.3.2 Phương thức đảm bảo vật tư thiết bị cho các Dự án CITYGAS

2.3.3 Thực hiện hoạt động mua sắm vật tư thiết bị

2.3.4 Tiếp nhận vật tư thiết bị

2.3.5 Xuất vật tư thiết bị cho các Dự án đang thi công

2.3.6 Quản lý vật tư thiết bị và Lập báo cáo

2.4 Đánh giá chung công tác Hậu cần vật tư thiết bị phục vụ các Dự án CITYGAS của Công ty PVGAS CITY

2.4.1 Những kết quả đạt được

2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẬU CẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ CHO CÁC DỰ ÁN CITYGAS Ở CÔNG TY PVGAS CITY

3.1 Triển vọng phát triển ngành CITYGAS ở Việt Nam

3.1.1 Các nhân tố tác động

3.2 Phương hướng phát triển của PVGAS CITY những năm tới

3.2.1 Quan điểm và nguyên tắc phát triển của PVGAS CITY

3.2.2 Mục tiêu tổng quát

3.2.3 Mục tiêu cụ thể của CITYGAS

3.3 Một số giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác Hậu cần vật tư thiết bị phục vụ các Dự án CITYGAS của Công ty PVGAS CITY những năm tới

3.3.1 Giải pháp về tổ chức bộ máy

3.3.2 Giải pháp về nhân sự

3.3.3 Giải pháp về tài chính

3.3.4 Giải pháp về đầu tư

3.3.5 Giải pháp về đào tạo

3.3.6 Giải pháp về thị trường

3.3.7 Giải pháp về khoa học – công nghệ

3.3.8 Hợp tác quốc tế

3.4 Một số kiến nghị

3.4.1 Với Nhà nước và chính quyền các địa phương

3.4.2 Với Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam và Tổng công ty Khí


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác Hậu cần VTTB phục vụ các Dự án CITYGAS của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác Hậu cần VTTB phục vụ các Dự án CITYGAS của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát sẽ giúp ích cho bạn.