Đề tài: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HÀ NỘI


1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

1.1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nhiệm vụ

1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh

1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội trong những năm gần đây

1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

1.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội trong những năm gần đây

1.3.3. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội trong những năm gần đây

1.4. Một số công trình nổi bật mà Công ty đã thực hiện trong những năm gần đây


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU, XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ VÀ PHÁT TRIÊN HẠ TẦNG HÀ NỘI

2.1. Sự cần thiết khách quan phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

2.2. Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

2.2.1. Nguồn lực về máy móc, thiết bị

2.2.2. Nguồn lực về tài chính

2.2.3. Nguồn nhân lực

2.3. Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

2.3.1. Tình hình tham dự thầu của Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

2.3.2. Quy trình tham dự đấu thầu, xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

2.4. Phân tích các chỉ tiêu đánh giá về năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

2.4.1. Xác suất trúng thầu

2.4.2. Lợi nhuận từ hoạt động đấu thầu, xây lắp

2.4.3. Giá trị trúng thầu

2.4.4. Chỉ tiêu về uy tín của Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

2.5. Kết luận đánh giá về năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

2.5.1. Những kết quả đạt được

2.5.2. Những hạn chế và nguyên nhân


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU, XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG NHÀ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG HÀ NỘI (HIDCC)

3.1. Phương hướng phát triển của Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội (HIDCC)

3.1.1. Ngành nghề kinh doanh

3.1.2. Kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh

3.1.3. Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu giai đoạn 2010 – 2015

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng nhà và phát triển hạ tầng Hà Nội

3.2.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

3.2.2. Nâng cao năng lực tài chính

3.2.3. Nâng cao năng lực máy móc, thiết bị

3.2.4. Hoàn thiện công tác lập hồ sơ dự thầu

3.2.5. Tăng cường công tác marketing, nghiên cứu thị trường

3.2.6. Củng cố, xây dựng các mối quan hệ kinh tế

3.3. Một số kiến nghị với Nhà nướcKẾT LUẬN


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng nhà và p
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng nhà và p sẽ giúp ích cho bạn.