Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM


1.1. Thông tin chung về công ty

1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty

1.4 Đặc điểm vốn kinh doanh của công tyCHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM


2.1. Khái quát thực trạng kinh doanh của công ty

2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty

2.2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty

2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty

2.2.2.1. Cơ cấu vốn lưu động

2.2.2.2. Tình hình thanh toán của công ty trong các năm qua

2.2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty

2.3. Những kết quả đạt được

2.3.1. Về vốn cố định

2.3.2. Về vốn lưu động

2.4. Những mặt tồn tại

2.4.1. Về vốn cố định

2.4.2. Về vốn lưu động

2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

3.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty đối với việc sử dụng vốn trong những năm tới

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty

3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty

3.2.1.1. Tiến hành nâng cấp và đổi mới tài sản cố định trong thời gian tới

3.2.1.2. Tiến hành quản lý chặt chẽ tài sản cố định

3.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty

3.2.2.1. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động vốn sản xuất kinh doanh

3.2.2.2. Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu

3.2.2.3. Quản lý chặt hơn nữa hàng tồn kho.

3.2.2.4. Chú trọng tìm kiếm thị trường ổn định, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

3.2.2.5. Về tổ chức đào tạo

3.2.2.6. Giảm chu kỳ vận động của tiền mặt

3.2.2.7. Giảm thiểu chi phí quản lý của doanh nghiệp một cách tốt nhất

3.2.2.8. Thường xuyên đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định và vốn lưu động của công ty

3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dự
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dự sẽ giúp ích cho bạn.