Đề tài: Một số giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Sông Đà 9


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9


I.Lịch sử phát triển và lĩnh vực kinh doanh

II.Mô hình tổ chức và chức năng của các phòng ban

1. Mô hình tổ chức

1.1.Chi nhanh và các đơn vị trực thuộc

1.1.1.Chi nhánh Sông Đà 902

1.1.2.Chi nhánh Sông Đà 903

1.1.3.Chi nhánh Sông Đà 904

1.1.4.Chi nhánh Sông Đà 905

1.1.5.Chi nhánh Sông Đà 907

1.1.6.Chi nhánh Sông Đà 908

1.1.7. Nhà máy chế tạo cơ khí Sông Đà

1.2. Các công ty góp vốn chi phối

1.2.1. Công ty cổ phần Sông Đà 901

1.2.2. Công ty Cổ phần Sông Đà 906

1.2.3. Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu

2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng banCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9


I.Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Triển vọng ngành

2. Thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh

3. Sản phẩm chính

3.1. Sản phẩm xây lăp

3.2. Các sản phẩm công nghiệp

4.Trình độ công nghệ

II.Phần tích thực trạng kinh doanh công ty Cổ Phần Sông Đà 9

1.Kết quả kinh doanh trong những năm qua

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2006

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2007

1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh 2008

1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh 2009

2.Phần tích kết quả kinh doanh

1.1.Các chỉ tiêu tuyệt đối

2.8: Báo cáo kết quả kinh doanh qua các năm

1.1.1.Doanh thu

1.1.2.Chi phí

1.1.3.Lợi nhuận

1.1.4.Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

1.2.Các chỉ tiêu tương đối

1.2.1.Tỉ xuất lợi nhuân

1.2.2.Cơ cấu chi phí và tỉ trọng các khoản chi phí

1.2.3.Hiệu quả sửa dụng vốn

1.2.4.Khả năng thanh toán

III. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động SXKD của Công ty Cổ Phần Sông Đà 9

1. Những tồn tại trong hoạt động SXKD của Công ty Công ty Cổ Phần Sông Đà 9

2. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Sông Đà 9

2.1. Nguyên nhân chủ quan

2.1.1. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản trị

2.1.2. Trình độ tay nghề

2.1.3. Công nghệ xe, máy trong Công ty

2.2. Nguyên nhân khách quan

2.2.1. Môi trường kinh doanh

2.2.2.Các công trình


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CÔNG PHẦN SÔNG ĐÀ 9

I.Phương hướng phát triển công ty

1.Thuận lợi – khó khăn

1.1.Thuận lợi

1.2.Khó khăn

2.Chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

2.1.Chiến lược phát triển công ty

2.2.Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

2.2.1.Cơ sở xây dựng kế hoạch năm 2010

2.2.2.Mục tiêu nhiệm vụ

2.2.4.Tiến độ các công trình

2.2.5.Kế hoạch đầu tư năm 2010

II. Giải pháp thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh

1.Giải pháp sắp xếp và đổi mới Doanh nghiệp

2.Giải pháp xây dựng và phát triển nguồn lực con người

3.Giải pháp về kỹ thuật

4.Giải pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành SXKD

5.Giải pháp về kinh tế – kế hoạch

6.Giải pháp về tài chính

7.Giải pháp về thị trường

8.Giải pháp về quản lý cơ giới

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Một số giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Sông Đà 9
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Sông Đà 9 sẽ giúp ích cho bạn.