Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty TNHH Mỹ Phẩm Thảo Dược Bảo Long


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP


I. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Khái niệm và vai trò hoạt động xúc tiến thương mại đối với hoạt động xúc tiến của doanh nghiệp của doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm về xúc tiến thương mại

1.1.2 Vai trò của cửa xúc tiến thương mại đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại

1.2. Nội dung của hoạt động xúc tiến thương mại

1.2.1. Quảng cáo thương mại

1.2.2. Khuyến mại

1.2.3. Hội chợ triển lãm

1.2.4. Bán hàng trực tiếp

1.3. Nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp

1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan

1.3.2. Những nhân tố khách quan


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY

I. Tổng quan về chức năng nhiệm vụ và quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Đông Nam Dược Bảo Long

1. Lịch sử hình thành tập đoàn Đông Nam Dựơc Bảo Long

2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Mỹ Phẩm Thảo Dược Bảo Long (Hà Nội)

3. Bộ máy tổ chức công ty

3.1. Cơ cấu tổ chức của phòng kinh doanh

4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp của

4.1. lĩnh vực kinh doanh cửa doanh nghiệp

4.2. Nguồn nhân lực của công ty

4.3. Cơ cấu hàng hoá

4.4. Khách hàng của doanh nghiệp

4.5 Đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp

II. Thực trạng của công ty TNHH Mỹ Phẩm Thảo Dược Bảo Long

1. Tình hình tài chính của công ty

1.1. Tình hình vốn và tài sản của công ty

1.2. Thực trạng hoạt động xúc tiến thương mại của công ty TNHH Mỹ Phẩm Thảo Dược Bảo Long

1.2.1. Hệ thống chăm sóc khách hàng

1.2.2. Quảng cáo

1.2.3. Hội chợ triển lãm

1.2.4. Marketing trực tiếp

1.2.5. Quan hệ công chúng

1.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại của công ty

1.3.1. Đánh giá qua các tiêu thức định tính

1.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại của công ty theo tiêu thức định lượng

1.5. Những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động xúc tiến của công ty


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THẢO DƯỢC BẢO LONG

3.1. Phương hướng hoạt động của công ty TNHH Mỹ Phẩm Thảo Dược Bảo Long

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại

3.2.1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường

3.2.2. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty TNHH Mỹ Phẩm Thảo D
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty TNHH Mỹ Phẩm Thảo D sẽ giúp ích cho bạn.