Đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ tại Công ty Viễn Thông Số


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I – KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY VIỄN THÔNG SỐ


1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Viễn Thông Số

1.1 – Sự hình thành

1.2 - Các mốc sự kiện

1.3 - Các ngành nghề kinh doanh

2.Cơ cẩu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban

2.1 - Mô hình tổ chức

2.2 - Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban

2.3 – Đặc điểm lao động của công ty

3. Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây


PHẦN II - THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ CỦA CT VIỄN THÔNG SỐ

1. Đặc điểm dịch vụ của công ty Viễn Thông Số

2. Phân tích tình hình phát triển các dịch vụ tại công ty Viễn Thông Số

2.1 – Dịch vụ VTSfone

2.2 – Dịch vụ gọi quốc tế 174

2.3 – Dịch vụ thoại cố định

2.4 – Dịch vụ IPTV

2.5 – Đánh giá về tình hình phát triển các dịch vụ tại công ty Viễn Thông Số

2.5.1 – Những kết quả đạt được

2.5.2 – Những hạn chế và nguyên nhân


PHẦN III – MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH DOANH DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG SỐ

3.1 - Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty những năm tới

3.2 - Một số giải pháp phát triển dịch vụ tại công ty Viễn Thông Số

3.2.1 – Nghiên cứu và mở rộng thị trường

3.2.3 – Nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm khách hàng tiềm năng

3.2.4 – Định hướng nội dung dịch vụ phù hợp với diễn biến thị trường

3.2.5 – Các giải pháp về mặt nhân sự

3.3 - Một số kiến nghị với Nhà nước

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Giải pháp phát triển dịch vụ tại Công ty Viễn Thông Số
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển dịch vụ tại Công ty Viễn Thông Số sẽ giúp ích cho bạn.