Đề tài: Biện pháp đẩy mạnh bán hàng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận Phát


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THUẬN PHÁT (TPG)


I. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TPG

1. Khái quát về lịch sử thành lập của Công ty TPG

2. Sự phát triển của Công ty TPG

II. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty TPG1. Cơ cấu tổ chức Công ty TPG

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TPG

2.1 Chức năng của Công ty TPG

2.2 Nhiệm vụ của Công ty TPG

3. Kết quả kinh doanh của Công ty TPG những năm gần đây

3.1 Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty TPG

3.2 Kết quả kinh doanh của Công ty TPG


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG BÁN HÀNG TẠI CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THUẬN PHÁT (TPG)

1. Đặc điểm mặt hàng và hoạt động kinh doanh của Công ty TPG

1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty TPG

1.2 Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của Công ty TPG

1.2.1 Nghiên cứu thị trường

1.2.2 Lựa chọn mặt hàng kinh doanh

1.2.3 Lựa chọn hình thức bán hàng

1.2.5 Định giá tiêu thụ về các chính sách hỗ trợ bán hàng

1.2.6 Thực hiện bán hàng

2. Phân tích tình hình Bán hàng tại Công ty TPG

2.1 Phân tích tình hình bán hàng hóa theo mặt hàng

2.2. Phân tích tình hình bán hàng theo hình thức bán

3. Đánh giá chung về tình hình bán hàng của Công ty TPG những năm qua

3.1 Những kết quả đã đạt được

3.2 Những hạn chế và nguyên nhân

3.2.1 Hạn chế

3.2.2 Nguyên nhân


CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN THUẬN PHÁT (TPG)

1. Phương hướng phát triển của Công ty TPG những năm tới

1.1 Dự báo tình hình thị trường

1.2 Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh

1.2.1 Phương hướng

1.2.2 Nhiệm vụ

1.3 Mục tiêu đặt ra trong thời gian tới

2. Biện pháp đẩy mạnh Bán hàng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận Phát

2.1 Một số đề xuất về phía Công ty

2.1.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường

2.1.2 Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại

2.1.3 Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh

2.1.4 Nâng cao hiệu quả trong công tác cung ứng hàng hoá

2.1.5 Các giải pháp về mặt nhân sự

2.1.6 Các giải pháp nâng cao hiệu quả vốn kinh doanh

2.2 Một số kiến nghị với cơ quan Nhà nướcKẾT LUẬN


TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Biện pháp đẩy mạnh bán hàng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp đẩy mạnh bán hàng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận Phát sẽ giúp ích cho bạn.