Đề tài: Phân tích môi trường kinh doanh trong xây dựng chiến lược kinh doanh hệ thống bán lẻ của Tổng công ty thương mại Hà Nội đến năm 2015


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP


I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Khái niệm

1.2. Nhiệm vụ

1.3. Phân loại

2. Môi trường kinh doanh ngoài doanh nghiệp

2.1. Khái niệm về môi trường kinh doanh ngoài doanh nghiệp

2.2. Phân loại môi trường kinh doanh ngoài doanh nghiệp

2.3. Đặc điểm của môi trường kinh doanh ngoài doanh nghiệp

2.4. Nội dung phân tích môi trường ngoài doanh nghiệp theo phạm vi

2.4.1. Phân tích môi trường quốc tế

2.4.2. Phân tích môi trường nền kinh tế

2.4.3. Phân tích môi trường ngành – môi trường tác nghiệp

II. CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

1. Khái niệm chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp

2. Đặc điểm của chiến lược kinh doanh

3. Sự cần thiết và vai trò của chiến lược kinh doanh

3.1. Sự cần thiết phải xác định và thực hiện chiến lược kinh doanh

3.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh

4. Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp

5. Quy trình chiến lược

5.1. Xác định mục tiêu

5.2. Phân tích chiến lược

5.3. Lựa chọn chiến lược

5.4. Thực hiện triển khai chiến lược

6. Vai trò của phân tích môi trường kinh doanh trong xây dựng chiến lược kinh doanh cảu doanh nghiệp


CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÁN LẺ CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

I. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. Giới thiệu chung về Tổng công ty thương mại Hà Nội

1.1. Sơ đồ tổ chức

1.2. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu

1.2.1. Chức năng

1.2.2. Nhiệm vụ chủ yếu

1.3. Thị trường và một số sản phẩm chủ yếu

1.3.1. Thị trường trong nước

1.3.2. Thị trường ngoài nước

1.3.3. Sản phẩm chủ yếu

1.4. Nguồn lực hiện có

1.4.1. Nguồn nhân lực

1.4.2. Nguồn vật lực

1.4.3. Nguồn tài lực

1.4.4. Thương hiệu

2. Kế hoạch phát triển 5 năm 2006 – 2010, chiến lược đến năm 2020 của Tổng công ty thương mại Hà Nội

2.1. Kế hoạch phát triển 5 năm 2006-2010

2.1.1. Mục tiêu

2.1.2. Biện pháp

2.2. Chiến lược đến 2020

2.2.1. Quan điểm định hướng phát triển

2.2.2. Mục tiêu phát triển

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty thương mại Hà Nội trong 5 năm 2003-2007

3.1. Kết quả hoạt động

3.2. Thành tựu

3.3. Tồn tại

II. HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. Giới thiệu chung về hoạt động bán lẻ

2. Thực trạng hoạt động bán lẻ của Tổng công ty thương mại Hà Nội

2.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.2. Một số điểm mạnh, điểm yếu hiện nay của hệ thống bán lẻ Hapromark, Haprofood

2.2.1. Điểm mạnh

2.2.2. Điểm yếu

III. PHÂN TÍCH MÔI TRUỜNG KINH DOANH TRONG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HỆ THỐNG BÁN LẺ CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. Phân tích môi trường quốc tế

2. Phân tích môi trường nền kinh tế quốc dân

3. Phân tích môi trường ngành

3.1. Áp lực từ khách hàng

3.2. Áp lực từ đối thủ cạnh tranh

3.3. Đối thủ tiềm ẩn

3.4. Nhà cung cấp

3.5. Sản phẩm thay thế

3.6. Sơ đồ 5 áp lực cạnh tranh của M.Porter

IV. XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CHÌA KHOÁ THÀNH CÔNG

1. Xác định chiến lược kinh doanh của hệ thống bán lẻ Tổng công ty thương mại Hà Nội

1.1. Chiến lược chi phí thấp

1.2. Chiến lược khác biệt hoá

1.3. Chiến lược trọng tâm

2. Xác định chìa khoá thành công


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG BÁN LẺ CỦA TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1. Đầu tư xây dựng hệ thống, cơ sở hạ tầng

2. Giải pháp nguồn cung ứng

2.1. Nội bộ tổng công ty

2.2. Nguồn cung bên ngoài

3. Giải pháp về quản lý

4. Giải pháp về Marketing – quảng cáo

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Phân tích môi trường kinh doanh trong xây dựng chiến lược kinh doanh hệ thống bán lẻ của Tổng công t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích môi trường kinh doanh trong xây dựng chiến lược kinh doanh hệ thống bán lẻ của Tổng công t sẽ giúp ích cho bạn.