Đề tài: Hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ


I. Khái niệm hàng thủ công mỹ nghệ và phát triển thị trường tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ

1. Khái niệm hàng thủ công mỹ nghệ, đặc điểm của hàng thủ công mỹ nghệ

1.1. Khái niệm hàng thủ công mỹ nghệ

1.2. Những đặc điểm của hàng thủ công mỹ nghệ

1.2.1 Đặc điểm về nguyên vật liệu

1.2.2 Đặc điểm về sản xuất

1.2.3 Đặc điểm về sản phẩm

2. Phân loại các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ

3. Vai trò của hàng thủ công mỹ nghệ

II. Nội dung của phát triển thị trường hàng thủ công mỹ nghệ

III. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ

1. Nhân tố thuộc môi trường kinh doanh

1.1. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài

1.1.1 Yếu tố chính trị và pháp luật

1.1.2 Yếu tố kinh tế

1.1.3 Yếu tố khoa học- công nghệ

1.1.4. Yếu tố văn hoá- xã hội

1.1.5 Yếu tố cơ sở hạ tầng và điều kiện tự nhiên

1.2. Các nhân tố nội tại doanh nghiệp

1.2.1 Nhân tố sản phẩm

1.2.2 Tiềm lực tài chính của doanh nghiệp

1.2.3 Nguồn nhân lực

1.2.4. Khả năng kiểm soát và độ tin cậy của nguồn cung cấp hàng hoa

1.3. Các nhân tố thuộc môi trường tác nghiệp

1.3.1. Các đối thủ cạnh tranh hiện hữu

1.3.2. Khách hàngCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIÊT NAM


I. Các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu của Vịêt Nam và các nhu cầu về hàng thủ công mỹ nghệ

1. Các sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ chủ yếu của Việt Nam

2. Nhu cầu về hàng thủ công mỹ nghệ do Việt Nam sản xuất

II. Thực trạng hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

1. Thực trạng hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ của hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam hiện nay ở thị trường trong nứơc và thị trường nước ngoài

1.1. Thực trạng công tác nghiên cứu thị trường hàng thủ công mỹ nghệ

Việt Nam

1.2. Thực trạng phát triển sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

1.3. Thực trạng mở rộng thị trường của hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

1.4. Thực trạng đa dạng hoá kinh doanh

2. Những khuyết điểm của phát triển thị trường hàng thủ công mỹ nghệ

2.1 Công tác nghiên cứu thị trường

2.2 Phát triển sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ

2.3 Mở rộng thị trường

3. Những cơ hội và thách thức của hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

3.1 Những cơ hội của hoạt động phát trỉên thị trường hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

3.2. Những thách thức đối với sự phát trỉên thị trường hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam


CHƯƠNG III. NHỮNG BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VIỆT NAM

I. Dự báo thị trường hàng thủ công mỹ nghệ

1. Dự báo về nghiên cứu thị trường

2. Dự báo về phát triển sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ

3. Dự báo về phát trỉên thị trường tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ

II. Các biện pháp phát triển thị trường tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ

1. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra nghiên cứu thị trường

2. Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường, chiến lược cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh

2.1 Về sản phẩm

2.2 Về khách hàng

2.3 Về thị trường

3. Hoàn thiện bộ máy kinh doanh, bộ máy nghiên cứu và phát triển thị trường của doanh nghiệp theo hướng gọn nhẹ và có hiệu lực với công việc được giao

4. Tăng cường chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, đưa ra thị trường những sản phẩm có chất lượng cao

5. Phát triển các hoạt động dịch vụ để đưa ra thị trường nhiều loại dịch vụ với chất lượng tốt như một phương tiện lôi kéo khách hàng, một phương tiện cạnh tranh hiệu quả nhất

6. Mở rộng thị trường bằng lựa chọn kênh phân phối, kênh bán hàng hợp lý hiệu quả, trung tâm giao dịch mua bán, giới thiệu sản phẩm với đông đảo khách hàng

6.1 Thị trường nội địa

6.2 Thị trường nước ngoài

7. Tăng cường hợp lý các hoạt động xúc tiến thương mại

8. Không ngừng tạo dựng và nâng cao uy tín của sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ trên thị trường để sản phẩm ngày càng có vị thế cao, uy tín lớn và có hình ảnh đẹp trong con mắt của khách hàng

9. Đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, thực trạng và giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.