Đề tài: Thiết lập một số nhân tố nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phẩn Quà tặng chuyên nghiệp


MỤC LỤC​

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG CHUYÊN NGHIỆP


I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

1. Quá trình hình thành và phát triển

2. Cơ cấu tổ chức

3. Thị trường

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG CHUYÊN NGHIỆP

2. Phân tích khả năng cạnh tranh của công ty thông qua các yếu tố nội lực

2.1 Nguồn lực tài chính của công ty

2.2 Phân tích nguồn nhân lực của công ty

3. Những kết luận rút ra từ việc đánh giá thực trạng của công ty


CHƯƠNG II: KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP THIẾT LẬP MỘT SỐ NHÂN TỐ NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUÀ TẶNG CHUYÊN NGHIỆP

I. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG QUÀ TẶNG VIỆT NAM VÀ MỤC TIÊU CHÍNH TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA CÔNG TY QUÀ TẶNG CHUYÊN NGHIỆP

1. Xu hướng phát triển của thị trường

2. Mục tiêu chiến lược trong thời gian tới của công ty

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THIẾT LẬP CÁC YẾU NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY QUÀ TẶNG CHUYÊN NGHIỆP

Giải pháp 1: Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ cụ thể giữa các phòng ban bộ phận

Giải pháp 2: Nâng cao nghiệp vụ hậu cần sản xuất kinh doanh

Giải pháp 3: Nâng cao nghiệp vụ quản trị tài chính của công ty

Giải pháp 4: Khai thác lợi thế của marketing online

Giải pháp 5: Nâng cao khả năng phát triển sản phẩm

Giải pháp 7: Tổ chức khai thác khách hàng theo dự án

Giải pháp 8: Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thiết lập một số nhân tố nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phẩn Quà tặng chuyên nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thiết lập một số nhân tố nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công ty Cổ phẩn Quà tặng chuyên nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.