Đề tài: Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế


MỤC LỤC​

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ


1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

1.1.1.Dưới góc độ lý thuyết

1.1.2. Dưới góc độ thực tế

1.2. XÁC LẬP TUYÊN BỐ TRONG ĐỀ TÀI

1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.5. MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU TẠI DOANH NGHIỆP

1.5.1. Các khái niệm cơ bản

1.5.2. Nội dung phân tích doanh thu bán hàng tại các doanh nghiệp


CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

2.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu

2.2. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN VẤN ĐỀ PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

2.2.1. Giới thiệu tổng quan về công ty

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động doanh thu của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế

2.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DOANH THU THÔNG QUA CÁC DỮ LIỆU THỨ CẤP

2.3.1. Phân tích sự biến động doanh thu qua các năm

2.3.2. Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và mặt hàng chủ yếu


CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

3.1. CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU

3.1.1. Những kết quả đạt được

3.1.2. Những mặt tồn tại và nguyên nhân

3.2. DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DOANH THU TẠI DOANH NGHIỆP

3.2.1. Triển vọng tăng doanh thu của công ty trong tương lai

3.2.2. Những định hướng trong tương lai của công ty

3.3. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

3.3.1. Giải pháp thứ nhất: “ Xây dựng cơ sở hạ tầng ổn định và vững chắc”

3.3.2. Giải pháp thứ hai: “Cải thiện vai trò và quan hệ Marketing trong công ty, hoat động nghiên cứu thị trường”

3.3.3. Giải pháp thứ ba: “Đầu tư máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại”

3.3.4. Giải pháp thứ tư: “Xây dựng và hoàn thiện chiến lược và kế hoạch tiêu thụ sản phẩm”


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh tế sẽ giúp ích cho bạn.