Đề tài: Thúc đẩy hoạt động bán vật liệu xây dựng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG CHÍNH


1.1. Khái quát về công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính

1.1.1. Sự hình thành và phát triển của công ty

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty

1.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý

1.2. Đặc điểm kinh doanh của công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính

1.2.1. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty

1.2.2. Đặc điểm các nguồn lực kinh doanh của công ty


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG CHÍNH

2.1. Phân tích thực trạng, kết quả và hiệu quả bán hàng của công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính

2.1.1. Phân tích kết quả bán hàng của công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính

2.1.2. Phân tích hiệu quả bán hàng của công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính

2.2. Phân tích thực trạng hoạt động bán vật liệu xây dựng tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính

2.2.1. Nghiên cứu thị trường vật liệu xây dựng

2.2.2. Lập kế hoạch bán hàng

2.2.3. Chuẩn bị hàng hóa xuất bán

2.2.4. Lựa chọn các hình thức bán

2.2.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến, yểm trợ cho công tác bán hàng

2.2.6. Tổ chức hoạt động bán hàng

2.3. Đánh giá hoạt động bán vật liệu xây dựng tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính

2.3.1. Thành công

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân


CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG BÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRUNG CHÍNH

3.1.Định hướng phát triển của công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính trong thời gian tới

3.1.1. Dự báo nhu cầu thị trường

3.1.2. Định hướng phát triển của công ty

3.2. Các biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động bán vật liệu xây dựng tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Trung Chính

3.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường

3.2.2. Tăng cường hoạt động xúc tiến

3.2.3. Nâng cao hiệu quả trong công tác cung ứng hàng hoá

3.2.4. Áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí

3.2.5 Biện pháp về mặt nhân sự


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thúc đẩy hoạt động bán vật liệu xây dựng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thúc đẩy hoạt động bán vật liệu xây dựng tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính sẽ giúp ích cho bạn.