Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Đại Hùng


MỤC LỤC​

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM


1. Khái quát về kênh phân phối sản phẩm

1.1. Khái niệm và bản chất của kênh phân phối

1.1.1.Khái niệm

1.1.2.Bản chất của hệ thống kênh phân phối

1.2 Chức năng và vai trò của kênh phân phối

1.2.1 Chức năng của kênh phân phối

1.2.2 Vai trò của kênh phân phối

1.3. Các dạng kênh phân phối

2. Tổ chức kênh phân phối

2.1 Các ràng buộc trong tổ chức kênh

2.2 Các phương án chuẩn bị tổ chức kênh

2.2.1 Khái niệm về tổ chức kênh

2.2.2. Các căn cứ lựa chọn kênh phân phối

2.3 Quyết định tổ chức kênh

3. Quản lý hệ thống kênh phân phối

3.1 Khái niệm về quản lý kênh phân phối

3.2 Quản lý kênh phân phối

3.2.1. Tuyển chọn thành viên kênh

3.2.2. Khuyến khích các thành viên kênh

3.2.3. Đánh giá hoạt động của các thành viên kênhCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LINH KIỆN MÁY TÍNH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY ĐẠI HÙNG


I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY ĐẠI HÙNG

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của công ty Đại Hùng

1.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Đại Hùng

1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty TNHH Thương Mại Đại Hùng

1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Đại Hùng

2. Nguồn lực của công ty Đại Hùng

3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Đại Hùng

3.1. Kết quả kinh doanh chung của Đại Hùng 1 số năm trước đây

3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu và phân phối của công ty TNHH Thương Mại Đại Hùng

II. MÔ HÌNH VÀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LINH KIỆN MÁY TÍNH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI HÙNG

1. Mô hình kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty Đại Hùng

2. Thực trạng quá trình tổ chức kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty Đại Hùng

3. Thực trạng quá trình quản lí kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của công ty Đại Hùng

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC VẬN HÀNH KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LINH KIỆN MÁY TÍNH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI HÙNG


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LINH KIỆN MÁY TÍNH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠI HÙNG TRONG THỜI GIAN TỚI

I. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA ĐẠI HÙNG TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tổ chức bộ máy và nhân sự

2. Định hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật

3. Định hướng phát triển chiến lược Marketing

3.1. Những chính sách về sản phẩm

3.2 Những chính sách định giá

II. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM LINH KIỆN NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY ĐẠI HÙNG

1. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kênh

1.1. Mục tiêu và những ràng buộc kênh

1.1.1Mục tiêu và các chính sách phân phối

1.1.2.Lượng hoá các ràng buộc kênh

1.2. Phân tích động thái hệ kênh tổng thể

1.3. Hoạch định, lựa chọn các phương án thế vị tổ chức kênh

1.4. Đánh giá và lựa chọn: Việc đánh giá lựa chọn kênh phân phối của công ty cần dựa vào các tiêu chuẩn sau

2. Hoàn thiện quản lý kênh

2.1.Thiết lập mối quan hệ giữa các thành viên kênh

2.2. Hoàn thiện quản lý phân phối vật chất

2.3.Giải quyết các xung đột còn tiềm tàng trong kênh

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VĨ MÔ


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Đại Hùng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm linh kiện máy tính nhập khẩu của Công ty TNHH Thương Mại Đại Hùng sẽ giúp ích cho bạn.