Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP


1.1/KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM

1.1.1/Khái niệm

1.1.2/Vai trò của tiêu thụ sản phẩm

1.2/NỘI DUNG CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM

1.2.1/Nghiên cứu thị trường

1.2.2/Lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

1.2.3/Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán

1.2.4/Lựa chọn các hình thức tiêu thụ sản phẩm

1.2.5/Tổ chức các hoạt động xúc tiến yểm trợ cho công tác bán hàng

1.2.6/Tổ chức hoạt động bán hàng

1.2.7/Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm

1.3/SỰ CẦN THIẾT PHÁI NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

1.4/HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

1.4.1/Chỉ tiêu về mặt hiện vật

1.4.2/Chỉ tiêu về mặt giá trị

1.5/CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP

1.5.1/Môi truờng bên ngoài

1.5.2/Môi trường bên trong


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG C.P VIỆT NAM

2.1KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG CP VIỆT NAM

2.1.1/Sự ra đời của công ty CP seeds Việt Nam

2.1.2/Các lĩnh vực hoạt động của công ty

2.1.3/Chức năng, nhiệm vụ của công ty

2.1.4/Mục tiêu hoạt động chính của công ty

2.1.5/Phương châm kinh doanh của công ty

2.1.6/ /Bộ máy tổ chức của công ty

2.1.7/Chi nhánh Hà Nội

2.1.8/Cơ sở vật chất của công ty

2.2/KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TỪ 2005 – 2008

2.3/THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

2.3.1/Giới thiệu sản phẩm của công ty

2.3.2 /Quy trình sản xuất sản phẩm

2.3.2/Tình hình tiêu thụ sản phẩm chung

2.3.3/Phân tích hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty

2.4/ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG CP VIỆT NAM

2.4.1/.Ưu điểm

2.4.2/Nhược điểm


CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG CP VIỆT NAM

3.1/THỰC TRẠNG NGÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

3.1.1/Vai trò của giống cây trồng

3.1.2/ Đặc điểm ngành giống cây trồng

3.1.3/ Chính sách về giống cây trồng

3.1.4/ Nghiên cứu và phát triển giống cây trồng

3.1.5/ Công nhận và sử dụng giống

3.1.6/ Đổi mới các đơn vị nghiên cứu dự án

3.1.7/ Hệ thống sản xuất giống chính quy

3.1.8/ Hệ thống sản xuất giống nông hộ

3.1.9/ Thương mại giống

3.1.10/ Quản lý nhà nước

3.1.11/ Hệ thống văn bản pháp luật về giống

3.1.12/ Kiểm soát chất lượng

3.1.13/ Đào tạo trong lĩnh vực giống cây trồng

3.2/CHIẾN LƯỢC CHO NGÀNH GIỐNG CÂY TRỒNG ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN 2020 CỦA HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

3.3/ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG CP VIỆT NAM

3.3.1/Các định hướng chiến lược chính của công ty

3.3.2/Chiến lược phát triển trung và dài hạn của công ty

3.4/GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY

3.4.1/Tăng cường công tác nghiên cứu và dự báo thị trường

3.4.2/Xây dựng chiến lược phát triển thị trường thích hợp

3.4.3/Củng cố tăng cường kênh phân phối

3.4.4/Đẩy mạnh chính sách giao tiếp và khuyếch trương

3.4.5/Tăng cướng công tác bán hàng và quản lý để giảm chi phí bán hàng, chi phí quản lý

3.4.6/Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

3.4.7/Nâng cao chất lượng sản phẩm

3.4.8/Đầu tư đổi mới máy móc thiết bị để giảm chi phí, giảm giá thành, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm của công ty

3.4.9/Cơ cấu lại bộ máy của công ty

3.4.10/Thực hiện việc phân tích hiệu quả tiêu thụ sản phẩm qua các thời kỳ

3.4.11/Một số giải pháp khác


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty TNHH Hạt giống CP Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.