Đề tài: Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty Vật tư Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP


1.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐẨY MẠNH KINH DOANH Ở CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

1.1.1. Khái quát về vật liệu nổ công nghiệp và kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

1.1.2. Mục đích, vai trò của việc đẩy mạnh kinh doanh ở các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

1.2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

1.2.1. Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường để xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh

1.2.2. Huy động và sử dụng hợp lý các nguồn lực đưa vào kinh doanh

1.2.3. Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ mua bán, dự trữ, bảo quản, vận chuyển, xúc tiến thương mại và dịch vụ phục vụ khách hàng

1.2.4. Quản trị vốn, chi phí, hàng hóa và nhân sự trong hoạt động kinh doanh

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

1.3.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô

1.3.2. Các yếu tố môi trường tác nghiệp

1.3.3. Các yếu tố môi trường nội bộ

1.4. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

1.4.1. Tổng lợi nhuận thu được trong kỳ

1.4.2. Mức doanh lợi trên doanh số bán

1.4.3. Mức doanh lợi trên vốn kinh doanh

1.4.4. Mức doanh lợi trên chi phí kinh doanh

1.4.5. Năng suất lao động bình quân của một lao động

1.4.6. Một số chỉ tiêu khác để đánh giá hiệu quả kinh doanh VLNCNChương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG


2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh của công ty

2.1.3. Bộ máy quản lý của công ty

2.1.4. Kết quả kinh doanh của Công ty Vật tư Công nghiệp quốc phòng trong những năm gần đây

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

2.2.1. Danh mục và đặc điểm sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp của công ty

2.2.2. Môi trường và thị trường kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp của Công ty Vật tư Công nghiệp quốc phòng

2.2.3. Các hình thức kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp của Công ty Vật tư Công nghiệp quốc phòng

2.2.4. Phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp của Công ty Vật tư Công nghiệp quốc phòng trong những năm gần đây

2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VLNCN CỦA CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

2.3.1. Những kết quả đạt được

2.3.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhânChương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VLNCN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG


3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH VLNCN CỦA CÔNG TY VẬT TƯ CNQP TRONG NHỮNG NĂM TỚI

3.1.1. Dự báo nhu cầu vật liệu nổ công nghiệp

3.1.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển kinh doanh VLNCN của Công ty Vật tư Công nghiệp quốc phòng đến năm 2015

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH KINH DOANH VLNCN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

3.2.1. Tăng cường nghiên cứu thị trường và dự báo môi trường kinh doanh

3.2.2. Xây dựng chiến lược kinh doanh, xây dựng thương hiệu và uy tín của công ty trên thương trường

3.2.3. Tăng cường huy động vốn cho kinh doanh VLNCN

3.2.4. Đẩy mạnh liên kết với các cơ sở sản xuất và các đơn vị sử dụng VLNCN

3.2.5. Mở rộng thị trường xuất khẩu VLNCN và dịch vụ nổ mìn

3.2.6. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho kinh doanh VLNCN

3.2.7. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng

3.2.8. Xây dựng các phương án đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro trong kinh doanh VLNCN

3.2.9. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty Vật tư Công nghiệp quốc phò
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp tại Công ty Vật tư Công nghiệp quốc phò sẽ giúp ích cho bạn.