Đề tài: Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Hiện trạng và phương hướng phát triển


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG CƠ SỞ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ


1.1. Những vấn đề cơ bản về mạng lưới tiêu thụ sản phẩm

1.1.1. Vai trò và chức năng của mạng lưới tiêu thụ sản phẩm

1.1.1.1. Khái niệm mạng lưới tiêu thụ sản phẩm

1.1.1.2. Vai trò của mạng lưới tiêu thụ sản phẩm

1.1.1.3. Chức năng của mạng lưới tiêu thụ sản phẩm

1.1.2. Phân loại và cấu trúc mạng lưới tiêu thụ sản phẩm

1.1.2.1. Phân loại mạng lưới tiêu thụ sản phẩm theo khách hàng

1.1.2.2. Phân loại mạng lưới tiêu thụ sản phẩm theo khu vực địa lý

1.1.2.3. Phân loại mạng lưới tiêu thụ sản phẩm theo sản phẩm

1.1.2.4. Các thành viên của mạng lưới tiêu thụ sản phẩm

1.1.3. Xây dựng tổ chức và hoạt động của mạng lưới tiêu thụ sản phẩm

1.1.3.1. Thiết kế mạng lưới tiêu thụ sản phẩm

1.1.3.2. Tuyển chọn thành viên mạng lưới

1.1.3.3. Quản lý mạng lưới tiêu thụ sản phẩm

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà với mạng lưới tiêu thụ sản phẩm

1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà

1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ, và tổ chức bộ máy quản lý

1.2.3. Đặc điểm các nguồn lực của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

1.2.3.1. Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty

1.2.3.2. Đặc điểm về tổ chức lao động của công ty

1.2.3.3. Đặc điểm về vốn sản xuất kinh doanh của công ty

1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bánh kẹo

1.3.1. Khái quát về thị trường bánh kẹo Việt Nam

1.3.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bánh kẹo

1.3.2.1. Mục tiêu của mạng lưới tiêu thụ

1.3.2.2. Đặc điểm của thị trường

1.3.2.3. Đặc điểm của doanh nghiệp

1.3.2.4. Đặc điểm về sản phẩm

1.3.2.6. Đặc điểm về môi trường kinh doanh

1.3.2.7. Mạng lưới tiêu thụ của đối thủ cạnh tranh


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG MẠNG LƯỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

2.1. Thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

2.1.1. Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất bánh kẹo của Công ty

2.1.1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty

2.1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

2.1.3. Khả năng cạnh tranh của công ty hiện nay

2.2. Thực trạng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà

2.2.1. Cấu trúc mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của công ty

2.2.2. Các thành viên trong mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty

2.2.3. Đặc điểm hoạt động của các thành viên mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của công ty

2.2.3.1. Đặc điểm hoạt động của các đại lý

2.2.3.2. Đặc điểm hoạt động của người bán lẻ

2.2.3.3. Đặc điểm hoạt động của cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty

2.2.4. Công tác tuyển chọn các thành viên mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của công ty

2.2.5. Quyết định về khuyến khích các thành viên mạng lưới

2.2.6. Kết quả hoạt động của mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của công ty

2.3. Đánh giá thực trạng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bánh kẹo Hải Hà

2.3.1. Những thành tựu đạt được

2.3.2. Những hạn chế của mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của công ty


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN MẠNG LƯỚI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

3.1. Phương hướng phát triển của Công ty bánh kẹo Hải Hà trong những năm tới

3.1.1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty bánh kẹo Hải Hà

3.1.2. Mục tiêu của Công ty

3.1.3. Phương hướng hoạt động của công ty

3.1.3.1. Định hướng phát triển

3.1.3.2. Kế hoạch đầu tư

3.1.3.3. Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận và cổ tức

3.2. Một số biện pháp nhằm phát triển mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà

3.2.1. Phát triển hệ thống các đại lý

3.2.1.1. Phát triển số lượng các đại lý

3.2.1.2. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các đại lý trong khu vực và giữa Công ty với các đại lý

3.2.1.3. Hoàn thiện công tác khuyến khích hỗ trợ cho các đại lý

3.2.1.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hệ thống đại lý

3.2.2. Phát triển hệ thống người bán lẻ mua từ công ty

3.2.3. Phát triển hệ thống người bán lẻ mua từ các đại lý

3.2.4. Một số giải pháp hỗ trợ khác

3.2.4.1. Nâng cao chất lượng của hoạt động nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trường

3.2.4.2. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

3.2.4.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin giữa công ty với các thành viên


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Hiện trạng và phương hướn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà - Hiện trạng và phương hướn sẽ giúp ích cho bạn.