Đề tài: Thực trạng, giải pháp nhằm xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường của Công ty Cổ phần Hình ảnh chuyên nghiệp


MỤC LỤC​

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CP HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP


I. Tầm quan trọng của thị trường và chiến lược thị trường đối với doanh nghiệp

1. Vai trò của thị trường đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

1.1. Khái niệm về thị trường

1.1.1. Các quan điểm

1.1.2. Đặc trưng của thị trường

1.2. Vai trò của thị trường đối với hoạt động của doanh nghiệp

1.3. Một số vấn đề cơ bản về thị trường của doanh nghiệp thương mại

1.3.1. Phân loại thị trường

1.3.2. Nghiên cứu thị trường thương mại

a) Phân tích môi trường thị trường

b) Phân tích cầu

c) Phân tích cung

2. Vai trò của chiến lược thị trường đối với sự phát triển của doanh nghiệp

2.1. Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

2.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh

2.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp

a) Căn cứ vào tính thực tiễn của chiến lược kinh doanh

b) Căn cứ vào cấp làm chiến lược kinh doanh

c) Căn cứ vào phạm vi thực hiện chiến lược kinh doanh

d) Căn cứ vào tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh

2.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh

2.1.4. Qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

2.2. Chiến lược thị trường của doanh nghiệp

2.2.1. Khái niệm và phân loại chiến lược thị trường

a)Khái niệm

b)Phân loại chiến lược thị trường

2.2.2. Nội dung của chiến lược thị trường

a) Thâm nhập thị trường là việc doanh nghiệp tìm cách tăng qui mô tổng thể của thị trường bằng cách đưa sản phẩm của doanh nghiệp tới khách hàng mà từ trước đến nay chưa hề sử dụng sản phẩm của mình

b) Phát triển thị trường

2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng chiến lược thị trường

a) Phân tích môi trường vĩ mô

b) Phân tích môi trường ngành

3: Vai trò của Maketting trong việc mở rộng thị trường

4: Mở rộng thị trường là một tất yếu khách quan

5: Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược thị trường của công ty CP hình ảnh chuyên nghiệpCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CP HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP


I. Thực trạng chiến lược thị trường của công ty CP hình ảnh chuyên nghiệp 2004-2008

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP hình ảnh chuyên nghiệp

1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

a) Nguồn nhân lực

b) Cơ sở vật chất

c) Nguồn lực tài chính

1.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

2. Thực trạng về chiến lược thị trường của công ty

2.1. Đặc điểm thị trường hoạt động của công ty từ năm 2005 đến năm 2008

2.1.1. Thị trường thị trường Hà Nội và các tỉnh miền Bắc

2.1.2. Thị trường TPHCM và các tỉnh thuôc vùng kinh tế trọng điểm miền Nam

3): Thị trường miền Trung

II. Phân tích các nhân tố tác động đến chiến lược thị trường của công ty

1. Môi trường vĩ mô

1.1. Môi trường kinh tế

1.2. Nhóm nhân tố về pháp luật và quản lý nhà nước

1.3. Nhóm các yếu tố về văn hoá - xã hội – dân chủ

2. Môi trường ngành

2.1. Các đặc tính chung của ngành cung cấp các dịch vụ truyền thông

2.2. Các lực lượng cạnh tranh trong ngành

a) Đối thủ cạnh tranh

b) Phân tích khách hàng

c)Phân tích nhà cung cấp

d) Phân tích các đối thủ tiềm ẩn

e) Sản phẩm thay thế

3. Phân tích khả năng cạnh tranh của công ty ở một số điểm

3.1. Khả năng phát triển thương hiệu

3.2. Khả năng cạnh tranh về chất lượng sản phẩm

3.3. Khả năng cạnh tranh về giá cả

III. Đánh giá chung về việc xây dựng và thực hiện chiến lược của công ty

1. Những thành tựu đã đạt được

1.1. Thị trường miền Bắc

12. Thị trường miền Nam

13. Thị trương miền Trung

2. Những mặt hạn chế

2.1. Đối với thị trường miền Bắc

2.2. Đối với thị trường miền Nam

3. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế

3.1. Nguyên nhân khách quan

3.2. Nguyên nhân chủ quan


CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CP HÌNH ẢNH CHUYÊN NGHIỆP 2014

I. Chiến lược phát triển của công ty đến 2014

1. Quan điểm và định hướng phát triển của công ty

a) Quan điểm phát triển

b) Định hướng phát triển

2. Mục tiêu phát triển của công ty CP hình ảnh chuyên nghiệp

II. Chiến lược thị trường của công ty đến năm 2014

1. Những căn cứ để xây dựng chiến lược thị trường của công ty CP hình ảnh chuyên nghiệp

a) Mục tiêu

b) Định hướng phát triển

1.2. Dự báo xu hướng một số thị trường chủ yếu của công trong giai đoạn 2009- 2014

1.3. Khả năng phát triển thị trường của công ty trong thời gian tới

2. Nội dung chiến lược thị trường của công ty đến năm 2014

2.1. Định hướng phát triển thị trường

2.2. Nội dung của chiến lược thị trường

2.2.1. Chiến lược thị trường miền bắc

a) Thị trường Hà Nội

b) Thị trường các tỉnh quanh Hà Nội

2.2.2 . Chiến lược thị trường miền Nam

2.2 3: Thị trường miền Trung

III. Một số giải pháp nhằm thực hiện chiến lược thị trường của công ty CP hình ảnh chuyên nghiệp

1. Tăng cường công tác nghiên cứu mở rộng thị trường

a) Đối với thị trường hiện tại của mình

b) Đối với thị trường tiềm năng

2. Xây dựng, thực hiện và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm

3. Hoàn thiện chính sách quảng cáo, khuyếch trương, thương hiệu của công ty

3.1. Về quảng cáo

3.2. Huy đông vốn và sử dụng có hiệu quả

3.3. Phát triển thương hiệu

4. Tăng cường vốn đầu tư cơ sở, hạ tầng

5. Chính sách về tổ chức và nâng cao, bồi dưỡng trình độ của đội ngũ lao động

IV. Một số kiến nghị đối với nhà nước

1. Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại

2. Tạo môi trường pháp lý huy động vốn đầu tư

3. Phát triển nguồn nhân lực cho ngành dịch vụ truyên thông


Xem Thêm: Thực trạng, giải pháp nhằm xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường của Công ty Cổ phần Hình ảnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng, giải pháp nhằm xây dựng và thực hiện chiến lược thị trường của Công ty Cổ phần Hình ảnh sẽ giúp ích cho bạn.