Đề tài: Thực trạng và một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Hòa


MỤC LỤC​

PHÂN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP


I. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa

1. Khái niệm về xuất khẩu hàng hóa

2.Các hình thức xuất khẩu hàng hóa.

2.1. Xuất khẩu trực tiếp:

2.2. Xuất khẩu uỷ thác

2.3. Buôn bán đối lưu

2.4 Giao dịch qua trung gian

2.5 Gia công quốc tế

2.6 Tái xuất khẩu

3. Nội dung của hoạt động xuất khẩu hàng hóa

II.Hoạt động xuất khẩu cà phê

1. Vài nét về cây cà phê tại Việt Nam

2. Đặc điểm mặt hàng cà phê xuất khẩu của Việt Nam

3. Tình hình xuất khẩu mặt hàng cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam

3.1 Thị trường

3.2 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khâủ cà phê của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian qua


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THÁI HÒA

I Giới thiệu tong quan về công ty

1 Sự hình thành và phát triển

2 Chức năng và nhiệm vụ của cơ quan

3. Mô hình hoạt động của công ty

II. Các yếu tố ảnh hưởng hoạt động xuất khẩu cà phê

1 Đặc điểm về thị trường và khách hàng.

2 Quanhệ với các tổ chức khác

3 Tốc độ tăng trưởng

4 Môi trường cạnh tranh

5 Về phương thức thanh toán và điều kiện giao hàng

6. chính sách của Nhà nước

7. Hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc

8 Nhân tố tỷ giá hối đoái

9. Sản phẩm

III.Thực trạng xuất khẩu cà phê của công ty

2.2 Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu

2.3 Tình hình xuất khẩu theo thị trường

2.4 Theo phương thức xuất khẩu

IV . Đánh giá sơ bộ về hoạt động của công ty

4.1. ưu điểm

4.2 Nhược điểm


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐÂY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÔNG TY

I Mục tiêu và phương hướng của công ty trong thơi gian tới

1. Định hướng chiến lược trong thơi gian tới

2 Định hương chiến lược đối với hoạt đông xuất nhập khẩu

II. Các giải pháp

1. Các giải pháp liên quan đến nghiên cứu thông tin , mở rộng thị trường xuất khẩu

2. Quản lý tốt những rủi ro trong hoạt động xuất khẩu

3. Nâng cao tỷ trọng xuất khẩu qua các sàn giao dịch

4. Tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức hiệp hội nghành nghề

III Kiến nghị với cơ quan nhà nước và Hiêp hội

1. Đối với các cơ quan nhà nước

2. Đối với hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Thực trạng và một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thá sẽ giúp ích cho bạn.