Đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn của Công ty Cổ phần VINAHOME


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ NĂNG LỰC CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN


I. Quan niệm về dịch vụ tư vấn

1. Các khái niệm cơ bản

1.1 Khái niệm

1.2 Bản chất

1.3 Đặc điểm của tư vấn

2. Phân loại các hoạt động tư vấn

2.1 Phân loại hoạt động tư vấn theo khách hàng

2.2 Phân loại theo chuyên môn tư vấn

2.3 Phân loại theo quan hệ tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn

3. Đối tượng, phạm vi hoạt động của tư vấn.

3.1 Chính phủ, các cơ quan Nhà nước

3.2 Các Doanh nghiệp

3.3 Các tổ chức Quốc tế

II. Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cung cấp dịch vụ

1. Khả năng và kinh nghiệm chung của các Công ty tư vấn

1.1 Khả năng chung

1.2 Kinh nghiệm của tư vấn

1.3 Kinh nghiệm làm việc tại Quốc gia có điều kiện Kinh tế - Xã hội tương tự

1.4 Xác nhận của khách hàng

2. Phương pháp tiếp cận và kế hoạch thực hiện tư vấn

2.1 Hiểu biết về nội dung công việc yêu cầu và sản phẩm tư vấn cần đạt

2.2 Những nhận xét và gơi ý cải thiện nội dung yêu cầu

2.3 Phương pháp luận và phương pháp tiếp cận

2.4 Kế hoạch thực hiện công việc

2.5 Tổ chức thực hiện

3. Nguồn nhân lực tham gia thực hiện công việc

3.1 Trưởng nhóm tư vấn

3.2 Các chuyên gia khác

III. Vai trò của cung cấp dịch vụ tư vấn đối với phát triển Kinh tế - xã hội

1. Thực trạng và vai trò của dịch vụ tư vấn hiện nay ở Việt Nam

1.1 Quá trình hình thành và phát triển

1.2 Trình độ phát triển của ngành tư vấn Việt Nam trong thời gian qua

2. Định hướng phát triển tư vấn Việt Nam đến năm 2020

2.1 Giai đoạn 1 : Giai đoạn khởi đầu (1990 -1995)

2.2 Giai đoạn 2 : Giai đoạn định hướng (1996 - 2000)

2.3 Giai đoạn 3 : Tầm nhìn ngắn hạn – Giai đoạn lấy đà (2000 -2005)

2.4 Giai đoạn 4 : Tầm nhìn trung hạn – Giai đoạn tăng tốc (2006-2010)

2.5 Giai đoạn 5 : Tầm nhìn dài hạn - Giai đoạn cất cánh (2011 -2020)


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA CÔNG TY VINAHOME

I. Giới thiệu về Công ty

1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty

2. Quy mô hiện tại của Công ty

3. Tình hình tổ chức nhân sự

3.1 Sơ đồ tổ chức

3.2 Vai trò của các bộ phận trong sơ đồ tổ chức

3.2.1 Ban giám đốc

3.2.2 Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán

3.2.3 Trưởng Phòng Kế hoạch

3.2.4 Trưởng Phòng Kinh doanh

3.2.5 Trưởng Phòng Kỹ thuật

3.2.6 Trưởng Phòng Tổ chức – Lao động - Tiền lương

3.2.7 Các Trợ lý bộ phận gián tiếp

3.2.8 Các trợ lý, nhân viên bộ phận sản xuất

3.2.9 Chủ nhiệm công trình

3.2.10 Đại diện lãnh đạo về Hệ thống QLCL/Trưởng Ban điều hành

Chất lượng

3.2.11 Cán bộ kiểm tra Chất lượng Công ty

4. Thị trường và khách hàng

II. Thực trạng cung cấp dịch vụ của Công ty VINAHOME

1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty

2. Các loại hàng hóa, dịch vụ của Doanh nghiệp

3. Năng lực Chuyên môn - Kỹ thuật của Công ty

3.1 Tiềm lực

3.2 Năng lực quản lý

3.3. Nguồn nhân lực

3.4. Phương tiện hỗ trợ làm việc

III. Đánh giá về chất lượng cung cấp dịch vụ tư vấn của Công ty VINAHOME

1. Điểm mạnh

2. Điểm yếu


CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA CÔNG TY VINAHOME

I. Cơ sở đề xuất giải pháp

1. Mục tiêu, định hướng phát triển của Công ty 2009-2010

2. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2009

2.1 Mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

2.2 Mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đơn vị

3. Dự báo về thị trường và khách hàng của Công ty trong năm 2009 và những năm tới

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh của Công ty VINAHOME

1. Nâng cao năng lực chuyên môn quản lý nguồn nhân lực

1.1 Nâng cao năng lực quản lý của các cán bộ lãnh đạo của Công ty

1.1.1 Nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các doanh nghiệp xây dựng lớn

1.1.2 Tham gia các khoá đào tạo ngắn ngày ở nước ngoài

1.2 Nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực

Đào tạo và bồi dưỡng

2. Cải thiện hợp tác với các Doanh nghiệp xây dựng khác

2.1 Tăng cường hợp tác với các Công ty xây dựng Nhà nước

2.1.1 Hợp tác theo hính thức kết hợp tác hai bên cùng có lợi

2.2 Tăng cường hợp tác với các Công ty tư vấn tư nhân

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn của Công ty Cổ phần VINAHOME
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn của Công ty Cổ phần VINAHOME sẽ giúp ích cho bạn.