Đề tài: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm và một số phương hướng biện pháp nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 247 – Bộ quốc phòngMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG . 3


I. Khái niệm, vị trí, vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 3

1. Khái niệm 3

1.1. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập chung . 3

1.2. Trong thời kỳ nền kinh tế thị trường có định hướng của Nhà nước . 4

2. Vị trí của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 5

3. Vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 5

II. Nội dung của hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 6

1. Tổ chức nghiên cứu thị trường và xác định nhu cầu thị trường về sản phẩm 6

2. Lựa chọn sản phẩm thích ứng thực hiện đơn đặt hàng và tiến hành tổ chức sản xuất 8

3. Tiếp nhận, bảo quản thành phẩm, tiếp tục hoàn thiện sản phẩm . 9

3.1. Tiếp nhận bảo quản thành phẩm 9

3.2. Bảo quản thành phẩm . 9

3.3. Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm 10

4. Chính sách giá cả hàng hoá 10

5. Các phương thức tiêu thụ sản phẩm 11

6. Công tác hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 13

7. Các hình thức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . 14

8. Các kênh phân phối của doanh nghiệp 15

9. Tổ chức nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm 17

10. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh . 18

III. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm 21

1. Những nhân tố vĩ mô . 21

2. Nhân tố vi mô 22PHẦN II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 247 - BỘ QUỐC PHÒNG 24

I. Tổng quan về công ty 247 - Bộ quốc phòng 24

1. Sự hình thành và phát triển . 24

2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 247 - Bộ quốc phòng . 25

2.1. Chức năng . 25

2.2. Nhiệm vụ 25

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty 247 27

3.1. Ban giám đốc . 27

3.2. Các phòng ban chức năng nhiệm vụ 28

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật 29

4.1. Đặc điểm về máy móc, trang thiết bị, kho tàng . 29

4.2. Đặc điểm về nguồn hàng . 31

4.3. Đặc điểm lao động 31

4.4. Tình hình tài chính . 32

II. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty 247 - Bộ quốc phòng 33

1. Đặc điểm của sản phẩm may mặc . 33

2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm 34

3. Năng lực cạnh tranh của Công ty 35

III. Phân tích thực trạng và tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty 247 - Bộ quốc phòng 36

1. Một số nét cơ bản về thực trạng tiêu thụ sản phẩm 36

1.1. Công tác nghiên cứu thị trường 36

1.2. Công tác dự báo thị trường . 37

1.3. Công tác tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm . 38

1.4. Công tác hỗ trợ hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 40

1.5. Chính sách giá cả . 41

1.6. Chính sách sản phẩm 42

1.7. Tổ chức nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm . 43

2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty 247 - Bộ quốc phòng . 44

2.1. Kết quả kinh doanh của Công ty trong 3 năm gần đây 44

2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 45

2.3. Tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm theo mặt hàng 46

2.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo thị trường . 48

2.5. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo quý 49

3. Một số nhận xét về hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 50

3.1. Những thành tựu đã đạt được 50

3.2. Những mặt còn tồn tại . 52

4. Nguyên nhân gây khó khăn cho hoạt động tiêu thụ sản phẩm . 52

4.1. Nguyên nhân khách quan . 52

4.2. Nguyên nhân chủ quan 53

PHẦN III: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 247 - BỘ QUỐC PHÒNG 54

I. Những định hướng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong thời gian tới 54

II. Một số phương hướng biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty 247 - Bộ quốc phòng . 55

1. Tăng cường công tác nghiên cứu và dự báo thị trường 55

2. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 59

3. Xây dựng giá cả linh hoạt . 61

4. Xây dựng thêm kênh phân phối 62

5. Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên bán hàng 64

KẾT LUẬN . 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 68Xem Thêm: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm và một số phương hướng biện pháp nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm củ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động tiêu thụ sản phẩm và một số phương hướng biện pháp nâng cao hoạt động tiêu thụ sản phẩm củ sẽ giúp ích cho bạn.