Đề tài: Những thách thức và cơ hội mới cho du lịch Việt Nam sau tiến trình gia nhập WTO


Mục lục
Trang
1.YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN 1
1.1 Yêu cầu về quan điểm và phương pháp nghiên cứu 1
1.2 Yêu cầu về nội dung khoá luận 1
1.3 Yêu cầu về thời gian thực hiện khóa luận 2
1.4 Yêu cầu về kỷ luật 2
2. NHẬT KÝ THỰC HIỆN KHOÁ LUẬN 2
3. NHẬN ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ 11
3.1 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện 11
3.1.1 Thuận lợi 11
3.1.2 Khó khăn 11
3.2 Năng lực bản thân 12
3.2.1 Hạn chế 12
3.2.2 Ưu thế 12
3.3 Nội dung đề tài 12
4. kiến nghị và đề xuất với khoa du lịch trường đại học khoa học xã hội và nhân văn 14
Phụ lục 15Xem Thêm: Những thách thức và cơ hội mới cho du lịch Việt Nam sau tiến trình gia nhập WTO
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những thách thức và cơ hội mới cho du lịch Việt Nam sau tiến trình gia nhập WTO sẽ giúp ích cho bạn.