ĐỀ TÀI: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 3
1.1. Khái niệm, thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hóa và tác động của hoạt động nhập khẩu hàng hóa đối với môi trường. 3
1.1.1. Khái niệm, thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hóa. 3
1.1.2. Tác động của hoạt động nhập khẩu hàng hóa đối với môi trường. 8
1.2. Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong nhập khẩu hàng hóa. 13
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CỦA PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 16
2.1. Vai trò của pháp luật bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa 16
2.2. Những nội dung cơ bản của pháp luật môi trường về nhập khẩu hàng hóa và việc thực hiện các quy định này trên thực tế. 17
2.2.1. Những loại hàng hóa được phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật 17
2.2.2. Những điều kiện về môi trường đối với hàng hóa nhập khẩu. 29
2.2.3. Những điều kiện về chủ thể nhập khẩu hàng hóa. 34
2.2.4. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động nhập khẩu hàng hóa. 35
2.2.5. Pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo vệ môi trường trong nhập khẩu hàng hóa. 37
2.2.6. Các quy định về hậu quả pháp lý khi vi phạm pháp luật môi trường về nhập khẩu hàng hóa. 43
2.3. Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu một số hàng hóa cụ thể. 47
2.3.1. Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu lương thực, thực phẩm 47
2.3.2. Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu máy móc, thiết bị công nghệ. 49
2.3.3. Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu động, thực vật 52
2.4. Tác động của việc thực hiện nghĩa vụ trong các cam kết quốc tế về môi trường đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa. 54
CHƯƠNG III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG VỀ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM 58
3.1. Cơ sở đề xuất kiến nghị 58
3.1.1. Cơ sở lý luận. 58
3.1.2. Cơ sở thực tiễn. 58
3.2. Một số kiến nghị cụ thể. 59
KẾT LUẬN 66


Xem Thêm: Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa sẽ giúp ích cho bạn.