Đề tài : Nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SẢN PHẨM VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CÀ PHÊ CHẾ BIẾN 4


1.1. Một số vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh của sản phẩm 4

1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 4

1.1.1.1. Cạnh tranh 4

1.1.1.2. Năng lực cạnh tranh 5

1.1.2. Các cấp độ năng lực cạnh tranh 6

1.1.2.1. Năng lực cạnh tranh cấp quốc gia 6

1.1.2.2. Năng lực cạnh tranh cấp ngành (doanh nghiệp ) 6

1.1.2.3. Năng lực cạnh tranh cấp sản phẩm 7

1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của sản phẩm 8

1.1.3.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô: 8

1.1.3.2. Cỏc yếu tố bờn trong của bản thõn doanh nghiệp 11

1.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm 14

1.1.4.1. Doanh thu 15

1.1.4.2. Thị phần 15

1.1.4.3. Chất lượng 17

1.1.4.4. Chi phớ sản xuất và giỏ cả của sản phẩm 18

1.1.4.5. Mức độ hấp dẫn của sản phẩm 19

1.1.4.6. Thương hiệu của sản phẩm 19

1.1.4.7. Một số chỉ tiờu khỏc 20

1.1.5. Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của sản phẩm 21

1.2. Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến xuất khẩu của một số nước trên thế giới 22

1.2.1.Braxin 22

1.2.2. Indonexia 24

1.2.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 24

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÀ PHÊ CHẾ BIẾN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 27

2.1. Giới thiệu chung về cà phờ chế biến của Việt Nam 27

2.1.1.Lịch sử hỡnh thành ngành cà phờ chế biến của Việt Nam 27

2.1.2. Cỏc loại cà phờ chế biến của Việt Nam 29

2.1.3. Thực trạng sản xuất và chế biến cà phờ của Việt Nam 32

2.1.3.1.Cỏc nhà sản xuất và chế biến cà phờ lớn ở Việt Nam 32

2.1.3.2. Quỏ trỡnh sản xuất và chế biến 34

2.2. Thực trạng năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ 35

2.2.1. Khỏi quỏt về tỡnh hỡnh tiờu thụ cà phờ chế biến của Hoa Kỳ 35

2.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam ở thị trường Hoa Kỳ 38

2.2.1.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô: 38

2.2.1.2. Cỏc yếu tố bờn trong của bản thõn doanh nghiệp 42

2.2.3. Phân tích năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ 45

2.2.3.1. Doanh thu 45

2.2.3.2. Thị phần 54

2.2.3.3. Chất lượng 57

2.2.3.4. Chi phớ sản xuất và giỏ cả của sản phẩm 59

2.2.3.5. Mức độ hấp dẫn của sản phẩm 65

2.2.3.6. Thương hiệu của sản phẩm 68

3.2.3.7. Cỏc dịch vụ xỳc tiến bỏn hàng 69

2.3. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ 72

2.3.1. Những mặt được 72

2.3.2. Hạn chế và nguyờn nhõn 75

CHƯƠNG III: GIẢP PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CỦA CÀ PHấ CHẾ BIẾN VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HOA KỲ 82


3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển của cà phê chế biến Việt Nam (đến 2015) 82

3.1.1. Định hướng 82

3.1.2. Mục tiờu 83

3.2. Một số lưu ý khi xuất khẩu cà phờ chế biến vào thị trường Hoa Kỳ 83

3.2.1. Đặc điểm chung về thị trường Hoa Kỳ 84

3.2.2. Quy định của Hoa Kỳ đối với hàng hóa nhập khẩu 90

3.2.2.1. Hệ thống thuế quan và phi thuế quan 90

3.2.2.2. Một số các quy định khác 93

3.2.3. Tiềm năng của Hoa Kỳ đối với cà phê chế biến của Việt Nam 95

3.2.3.1. Những thuận lợi 95

3.2.3.2. Những khó khăn 96

3.3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ 97

3.3.1. Cỏc giải phỏp từ phớa doanh nghiệp 97

3.3.2. Các giải pháp từ phía người nông dân 103

3.4. Kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ 105

3.4.1. Cỏc kiến nghị về phớa Chớnh phủ 106

3.4.2. Cỏc kiến nghị về phớa hiệp hội cà phờ 108

KẾT LUẬN 111


Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của cà phê chế biến Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ sẽ giúp ích cho bạn.