Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá của việt nam: Thực trạng và giải pháp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá của việt nam: Thực trạng và giải pháp


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 4
  CHƯƠ NG I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XTTM VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC 6
  1. Bản chất và nội dung của hoạt động XTTM 6
  1.1. Khái niệm hoạt động XTTM. 6
  1.2. Nội dung của hoạt động XTTM: 7
  1.2.1 Hoạt động XTTM ở phạm vi quốc gia và cơ quan cấp bộ, vụ 9
  1.2.2 Hoạt động XTTM ở phạm vi doanh nghiệp 10
  2. Kinh nghiệm của một số nước trong quá trình thực hiện các chương trình XTTM 11
  2.1. Nhật Bản 11
  2.1.1. Các tổ chức liên quan đến XTTM của Nhật 11
  2.1.2. Vai trò của chính phủ Nhật Bản trong các chương trình XTTM 13
  2.1.3. Thực tiễn hoạt động XTTM của Nhật 15
  2.1.4. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 18
  2.2. Thuỵ Điển 19
  2.2.1. Các tổ chức XTTM của Thụy Điển 19
  2.2.2. Quản lý điều hành và các hoạt động của tổ chức XTTM Thuỵ Điển: 20
  2.2.3. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 24
  2.3. Ailen 25
  2.3.1. Các tổ chức và dịch vụ XTTM của Ailen 25
  2.3.2. Công tác kiểm soát và điều chỉnh mục đích, mục tiêu của hoạt động XTTM tại Ailen. 26
  2.3.3. Thực tiễn hoạt động XTTM của Ailen 28
  2.3.4. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. 29
  CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HỖ TRỢ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM 30
  1. Các tổ chức và cơ quan tham gia vào hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam 30
  1.1. Bộ Thương mại và các cơ quan chức năng 30
  1.2. Các tổ chức phi Chính phủ 32
  1.3. Các đơn vị doanh nghiệp chuyên doanh 33
  1.4. Các đơn vị không chuyên 36
  2. Thực trạng hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay ở Việt nam 37
  2.1. Thực trạng xúc tiến thương mại trong một số ngành hàng xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam 37
  2.1.1. Về kim ngạch xuất khẩu 37
  2.1.2. Về thị trường xuất khẩu 38
  2.2.3. Về cơ cấu, chủng loại hàng hoá xuất khẩu 43
  2.2.4. Hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại trong một số ngành hàng. 46
  2.3. Đánh giá chung về hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam hiện nay 52
  2.3.1. Về phân công chức năng 52
  2.3.2. Về chức năng khuyến khích xuất khẩu 55
  2.3.3. Về chiến lược, thị trường, mặt hàng, ngành hàng 56
  2.3.4. Về cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật 57
  2.3.5. Về nguồn nhân lực 58
  2.3.6. Về hiệu quả của công tác xúc tiến thương mại 59
  CHƯƠNG III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XTTM Ở VIỆT NAM 61
  1. Định hướng mục tiêu cho hoạt động XTTM ở Việt Nam. 61
  1.1. Yêu cầu đối với công tác xúc tiến xuất khẩu của cấp, ngành. 61
  1.2. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế 62
  1.3. Thống nhất điều tiết 62
  1.4. Nắm bắt xu thế phát triển khoa học kỹ thuật 63
  2. Giải pháp hoàn thiện hoạt động XTTM ở Việt Nam 64
  2.1. Nâng cao hiệu quả hoạt động XTTM ở tầm vĩ mô 64
  2.1.1 Hoàn thiện chính sách quản lý, khuyến khích các hoạt động XTTM 64
  2.1.2 Hoàn thiện, tổ chức lại cơ cấu XTTM 65
  2.1.3 Xây dựng nguồn ngân sách cho hoạt động XTTM 66
  2.1.4 Cung cấp, nghiên cứu thông tin thương mại phục vụ hoạt động XTTM 66
  2.1.5. Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và khuếch trương hình ảnh Việt Nam trên thị trường Quốc tế. 68
  2.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động XTTM ở tầm vi mô 68
  2.2.1 Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ 68
  2.2.2 Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật 69
  2.2.3 Tăng cường sự trợ giúp của các cơ quan chức năng 70
  2.2.4 Tăng cường sự trợ giúp của Hội đồng Tư vấn 71
  2.2.5 Hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường 71
  KẾT LUẬN 72
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74


  LỜI MỞ ĐẦU

  Nghị quyết đại hội đảng VIII của Đảng cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó đẩy mạnh công nghiệp hoá định hướng xuất khẩu. Điều đó khẳng định giai đoạn xuất khẩu manh mún lẻ tẻ đã kết thúc, cần phải có chiến lược công nghiệp hoá và chiến lược thị trường rõ ràng cùng với các biện pháp tích cực hỗ trợ xuất khẩu. Hoặc nói cách khác, không thể đẩy mạnh xuất khẩu mà không có các chính sách hỗ trợ và những biện pháp hỗ trợ mà hiện nay được gọi là xúc tiến xuất khẩu.
  Xác định được tầm quan trọng của công tác xúc tiến thương mại (XTTM), tháng 6/1997 Bộ Thương mại đã quyết định thành lập Tổ XTTM, hiện nay được gọi là Ban XTTM. Một trong những nhiệm vụ của Ban là nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm của các nước trong công tác XTTM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở các nước, việc nghiên cứu về XTTM được tổ chức rất tốt.
  Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) đã cho phát hành rất nhiều tài liệu có liên quan bao gồm về thể chế, tổ chức hoạt động nghiệp vụ, v.v . Qua nghiên cứu khảo sát do Ban thực hiện cho thấy ở các nước phát triển thành công nhờ xuất khẩu, công tác xúc tiến xuất khẩu rất được coi trọng. Các chính sách và các biện pháp xúc tiến xuất khẩu hình thành cùng với chính sách công nghiệp hoá định hướng xuất khẩu ở Việt Nam, thời kỳ đầu các hoạt động xúc tiến xuất khẩu tự phát do qui luật khách quan, chưa được xếp vào mối quan tâm hàng đầu của chính phủ, do đó mới dừng ở các dịch vụ tản mạn, không có định hướng và kế hoạch. Hiện nay, công tác xúc tiến xuất khẩu ngày một trở nên cấp bách. Đã đến lúc chúng ta phải triển khai nghiên cứu vấn đề này một cách hệ thống, đồng thời nhanh chóng triển khai các kết quả của việc nghiên cứu vào cuộc sống. Vấn đề nêu ra đây là hết sức rộng lớn, Khoá luận của tôi tập trung vào việc nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung và đánh giá thực trạng các hoạt động xúc tiến xuất khẩu của Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị về các giải pháp khắc phục.
  Đề tài tôi lựa chọn làm Khoá luận tốt nghiệp của mình là “HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HỖ TRỢ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP”. Nội dung của Khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm ba chương như sau:
  ã Chương I: Khái quát chung về hoạt động xúc tiến thương mại và kinh nghiệm thực tiễn của một số nước.
  ã Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam.
  ã Chương III: Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác xúc tiến thương mại ở Việt Nam
  Do thời gian và khả năng có hạn, đề tài của tôi có thể còn nhiều sai sót, mong Khoa và các thầy, cô đóng góp ý kiến.
  Tôi xin phép được cảm ơn các thầy, cô trong khoa Kinh tế Ngoại thương, khoa Quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngoại thương Hà nội đã truyền đạt cho tôi những kiến thức cơ sở. Tôi cũng mong muốn được gửi lời cảm ơn cô Nguyễn Thu Thuỷ đã giúp đỡ tận tình để tôi hoàn thành khoá luận này.


  Xem Thêm: Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá của việt nam: Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ xuất khẩu hàng hoá của việt nam: Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status