Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Công tác điều hành doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác điều hành doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp


  MỤC LỤC

  Lời mở đầu . 1
  Chương 1: Cơ sở lý luận
  4
  1.1 Định nghĩa về điều hành doanh nghiệp . 4
  1.2 Vấn đề người đại diện trong các công ty cổ phần . 5
  1.3 Những nguyên tắc và những chính sách trong điều hành doanh nghiệp . 8
  1.3.1 Những nguyên tắc điều hành doanh nghiệp của tổ chức OECD 8
  1.3.1.1 Quyền lợi cổ đông 8
  1.3.1.2 Đối xử công bằng giữa các cổ đông . 9
  1.3.1.3 Vai trò của những bên liên quan 10
  1.3.1.4 Công bố và minh bạch thông tin . 10
  1.3.1.5 Trách nhiệm của ban quản trị . 11
  1.3.2 Những nguyên tắc điều hành doanh nghiệp ở NYSE . 13
  1.3.3 Những vấn đề về điều hành doanh nghiệp của IIF (Hiệp Hội Tài Chính Quốc
  Tế) 15
  1.3.3.2 Cấu trúc và trách nhiệm của ban quản lý . 16
  1.3.3.3 Kế toán và kiểm toán . 17
  1.4 Những rủi ro có thể xảy ra khi điều hành doanh nghiệp yếu kém 17
  Chương 2: Thực trạng điều hành doanh nghiệp và chỉ số điều hành doanh nghiệp ở
  Thế Giới và Việt Nam
  . 20
  2.1 Những vụ sụp đổ của các công ty lớn trên thế giới liên quan đến vấn đề điều
  hành doanh nghiệp . 20
  2.2 Những kết quả nghiên cứu trên thế giới . 21
  2.1.1 Những nghiên cứu về giá trị tăng thêm dưới tác động của điều hành doanh
  nghiệp . 22

  2.2.1.1 Nghiên cứu của McKinsey về giá trị tăng thêm 23
  2.2.1.2 Nghiên cứu của World Bank về giá trị tăng thêm 24
  2.2.1.3 Những bài nghiên cứu khác của CLSA( Cresit Lyonnais Security Asia) về
  giá trị tăng thêm 24
  2.2.2 Nghiên cứu về ảnh hưởng của điều hành doanh nghiệp đến tỷ suất sinh lợi và
  chi phí sử dụng vốn. . 25
  2.2.2.2 Nghiên cứu CLSA về tỷ suất sinh lợi 25
  2.2.3 Một số bài nghiên cứu khác 26
  2.2.4 Kết quả nghiên cứu về tác động của các yếu tố trong điều hành doanh nghiệp
  đến giá trị doanh nghiệp . 27
  2.2.4.1 Mối liên kết giữa mức cân xứng giữa các thành viên HĐQT với các thành
  viên khác . 27
  2.2.4.2 Vấn đề giữa quyền sở hữu và quyền quản lý . 27
  2.2.4.3 Mức độ tập trung của sở hữu 28
  2.3 Thực trạng về vấn đề điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam . 28
  2.3.1 Những tiến bộ liên quan đến vấn đề điều hành doanh nghiệp ở Việt Nam 29
  2.3.1.1 Những cải cách trong văn bản quy định liên quan đến điều hành doanh
  nghiệp 29
  2.3.2.2 Những tiến bộ trong quá trình triển khai điều hành doanh nghiệp ở các
  doanh nghiệp tại Việt Nam . 30
  2.3.2 Những mặt còn hạn chế liên quan đến vấn đề điều hành doanh nghiệp ở
  Việt Nam 31
  2.3.2.1 Những mặt còn hạn chế trong khung pháp lý . 31
  2.3.2.2 Những yếu kém trong điều hành doanh nghiệp ở các doanh nghiệp tại
  Việt Nam . 33
  2.4 Lựa chọn những chỉ số cấu thành nên chỉ số điều hành doanh nghiệp 40
  2.5 Cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 42
  2.6 Phân tích kết quả thực nghiệm 43
  2.6.1 Dữ liệu 43
  2.6.2 Phân tích thực nghiệm 43
  2.6.3 Tổng kết kết quả và hướng nghiên cứu trong tương lai . 50
  Chương 3: Những kiến nghị giải pháp của đề tài 52
  3.1. Những vấn đề liên quan đến cổ đông 52
  3.1.1. Những biện pháp giúp cổ đông tự bảo vệ mình . 52
  3.1.2. Những đề xuất khác đối với công ty 53
  3.2. Những vấn đề liên quan đến ban quản trị và ban điều hành 54
  3.2.1. Những đề xuất về thành viên độc lập . 54
  3.2.2. Những kiến nghị liên quan đến ban quản trị, ban điều hành và ban kiểm soát55
  3.3. Những vấn đề về minh bạch thông tin 56
  3.3.1. Những vấn đề liên quan đến giao dịch và những người liên quan 57
  3.3.2. Những kiến nghị để hạn chế những rủi ro do giao dịch với bên liên quan gây
  ra: 58
  3.3.3. Những kiến nghị về minh bạch và công bố thông tin ngoài những điều đã quy
  định trong luật: . 58
  Kết Luận 59
  Phụ lục

  Bảng phụ lục A: Các nhân tố hình thành chỉ số cấu thành nên chỉ số điều hành doanh
  nghiệp . i
  Bảng phụ lục B: Danh sách doanh nghiệp ii
  Phụ lục C: Mục lục quy chế quản trị doanh nghiệp và tóm tắt nội dung quy chế quản
  trị công . iii
  Phụ lục D: Bài viết đánh giá về thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về công bố
  thông tin viii
  Tài liệu tham khảo  Lời mở đầu

  Lý do chọn đề tài và mục tiêu nghiên cứu
  Điều hành doanh nghiệp đã trở thành đề tài quan trọng trong những năm gần
  đây. Những người điều hành, chủ sở hữu và những người quản lý doanh nghiệp tin
  tưởng rằng sẽ có rất nhiều lợi ích khi doanh nghiệp có mô hình đi ều hành doanh
  nghiệp tốt. Điều hành doanh nghiệp tốt sẽ dẫn đến sự gia tăng trong giá cổ phiếu và sẽ
  giúp doanh nghiệp sẽ tiếp cận với nhiều vốn đầu tư hơn. Những nhà đầu tư nước ngoài
  thường rất lo ngại khi đầu tư và mua cổ phiếu của những doanh nghiệp không có
  những nguyên tắc điều hành doanh nghiệp tốt. Ngoài ra trước những cuộc sụp đổ của
  những doanh nghiệp lớn trên thế giới như Enron, Wroldcom, Tyco và những doanh
  nghiệp khác đều là những minh chứng cho sự mất mát cho cổ đông và buộc thế giới
  phải có những cái nhìn đúng đ ắn hơn về điều hành doanh nghiệp. Và từ đó nhiều tổ
  chức trên thế giới đã đưa ra những nguyên tắc điều hành doanh nghiệp.
  Gần đây, trên thế giới đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu về vấn đề quản trị
  doanh nghiệp và đã đưa ra những minh chứng xác đáng về tầm quan trọng của vấn đề
  này đến gía trị doanh nghiệp. Còn ở Việt Nam vấn đề điều hành doanh nghiệp vẫn là
  vấn đề khá mới và chưa được chú trọng đúng mức. Thể hiện là còn nhiều bất cập trong
  luật cũng như trong điều lệ của doanh nghiệp. Xuất phát từ lý do trên, đ ề tài đã thực
  hiện cuộc nghiên cứu nhỏ tại thị trường ở Việt Nam. Và c ũng mong mu ốn tìm ra
  những minh chứng chứng minh cho mức ảnh hưởng cũng như tầm quan trọng của điều
  hành doanh nghiệp đến doanh nghiệp.
  Phương pháp nghiên cứu
  Để tìm ra tầm quan trọng của điều hành doanh nghiệp đến giá trị doanh nghiệp, trước
  hết đề tài chọn ra hai chỉ số lần lượt đại diện cho điều hành doanh nghiệp là chỉ số CGI
  và giá trị doanh nghiệp là chỉ số PBV( giá trị thị trường/giá trị sổ sách), sau đó đề tài
  sẽ chạy mô hình hồi qui giữa chỉ số PBV và CGI trong đó PBV là biến phụ thuộc và
  CGI là biến giải thích. Trong đó chỉ số CGI được hình thành từ bảng câu hỏi khảo sát
  về tình hình đi ều hành doanh nghiệp, bảng câu hỏi khảo sát này dựa vào những tiêu
  chuẩn cơ bản về điều hành doanh nghiệp của trong cuốn sách OECD về tiêu chuẩn
  điều hành doanh nghiệp.
  Ngoài việc chạy mô hình giữa chỉ số PBV và CGI để tìm hiểu xem một mô hình điều
  hành doanh nghiệp tốt có tạo ra một giá trị cao hơn cho doanh nghiệp hay không thì đề
  tài còn chạy mô hình hồi quy giữa PBV và những bộ phận cấu thành nên chỉ số điều
  hành doanh nghiệp là chỉ số cổ đông và sở hữu, minh bạch và công bố thông tin, hội
  đồng quản trị và ban điều hành. Từ đó đề tài sẽ đánh giá lần lượt xem một doanh
  nghiệp được đánh giá tốt trong cơ cấu cổ đông và sở hữu, minh bạch và công bố thông
  tin, hội đồng quản trị và ban điều hành có tác động tích cực đến giá trị doanh nghiệp
  hay không.
  Nội dung nghiên cứu
  Chương 1: Cơ sở lý luận, trình bày những nguyên tắc về điều hành doanh nghiệp mà
  đề tài sử dụng làm cơ sở.
  Chương 2: Đưa ra những kết quả thực nghiêm trên thế giới và đưa ra kết quả của bài
  nghiên cứu ở Thế Giới và Việt Nam.
  Chương 3: Đưa ra những kiến nghị giải pháp và hướng đi của đề tài.
  Đóng góp của đề tài
  Đề tài được ra đời trong bối cảnh các doanh nghiệp phải trãi qua những cơn khủng
  hoảng tài chính trong những gần đây đã gây ra tổn thất lớn cho các cổ đông , ngoài ra
  đa số các nhà đầu tư vẫn chưa thực sự hiểu biết về lĩnh vực đầu tư cổ phiếu và vấn đề
  điều hành doanh nghiệp đây cũng là nguyên nhân làm cho các cổ đông bị thiệt hại khi
  đầu tư vào một doanh nghiệp mà cổ phiếu bị mất giá.
  Với kết quả nghiên cứu được trong đề tài này đề tài hi vọng sẽ cho thấy được tầm quan
  trọng của điều hành doanh nghiệp đến giá trị doanh nghiệp, không chỉ những người
  điều hành doanh nghiệp cần quan tâm đến vấn đề này để có thể xây dựng một mô
  hình điều hành doanh nghiệp tốt để có thể vừa tối đa hoá giá trị của cổ đông mà còn có
  thể tăng giá trị của doanh nghiệp mà chính những người đầu tư cũng cần phải tìm hiểu
  về vấn đề điều hành doanh nghiệp để có những quyết định đầu tư hiệu quả hơn.
  Hướng phát triển của đề tài
  Trong tương lai khi những hạn chế của thị trường được khắc phục, thông tin
  được minh bạch và đầy đủ hơn và đặc biệt vấn đề điều hành doanh được chú trọng hơn
  thì tôi sẽ chọn được nhiều doanh nghiệp hơn để khảo sát, có thể thu thập được nhiều
  thông tin để chỉ số điều hành doanh nghiệp phản ánh chính xác hơn t ình hì nh điều
  hành doanh nghiệp của doanh nghiệp, và cuối cùng có thể tìm được mối tương quan
  với mức ý nghĩa cao giữa chỉ số điều hành doanh nghiệp và những biến số khác như tỷ
  suất sinh lợi, chỉ số P/S (giá thị trường/doanh số), mức chia cổ tức cho cổ đông, chi phí
  sử dụng vốn


  Xem Thêm: Công tác điều hành doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác điều hành doanh nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status