Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam


  TÓM TẮT ĐỀ TÀI
  1. Lí do lựa chọn đề tài

  Hệ thống ngân hàng có thể coi là huyết mạch của nền kinh tế Việt Nam. Sự phát triển của
  ngành ngân hàng không chỉ ảnh hưởng tới hệ thống tài chính mà nó còn ảnh hưởng tới toàn bộ nền
  kinh tế. Có thể nói, viẹc chính thức là thành viên của WTO đem lại cho Viẹt Nam những cơ họi và
  cũng đạt ra nhiều thách thức. Muốn thành công chúng ta phải thấy được hết thách thức, tạn dụng cơ
  họi để đẩy lùi thách thức. Suy cho cùng cơ họi và thách thức chính là đọng lực thúc đẩy sự phát
  triển của nền kinh tế. Và đặc biệt, Ngân hàng là mọt trong những lĩnh vực được mở cửa mạnh nhất
  sau khi Viẹt Nam gia nhạp WTO, thách thức lớn nhất của ngành ngân hàng là đối mạt với sự cạnh
  tranh ngày càng quyết liẹt mạnh mẽ hơn. Để giành thế chủ đọng trong tiến trình họi nhạp kinh tế
  quốc tế, hẹ thống ngân hàng Viẹt Nam cần cải tổ cơ cấu mọt cách mạnh mẽ để trở thành hẹ thống
  ngân hàng đa dạng về hình thức, có khả nang cạnh tranh cao, hoạt đọng an toàn và hiẹu quả, huy
  đọng tốt các nguồn vốn trong xã họi và mở rọng đầu tư đáp ứng nhu cầu của phát triển đất nước.
  Là sinh viên đang học tập tại khoa ngân hàng trường đại học Kinh tế TPHCMinh với mong
  muốn tìm hiểu về năng lực cạnh tranh của hệ thồng ngân hàng và sự phát triển bền vững ngành
  ngân hàng trong xu thế họi nhạp nhóm tác giả chúng em đã quyết định nghiên cứu và thực hiẹn đề
  tài nghiên cứu khoa học:
  Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Hẹ thống hóa lý thuyết về lý luạn cạnh tranh, nang lực cạnh tranh, họi nhạp quốc tế và cạnh
  tranh trong kinh doanh ngân hàng.
  - Phân tích, đánh giá thực trạng nang lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Viẹt
  Nam, những kết quả đạt được và những yếu kém, tìm ra nguyên nhân của những yếu kém.
  - Hình thành giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao nang lực cạnh tranh của Ngân hàng
  thương mại cổ phần Viẹt Nam, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững trong tình hình họi nhạp
  kinh tế quốc tế.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  - Sử dụng phương pháp duy vạt biẹn chứng, kết hợp với các phương pháp thống kê, so sánh,
  phân tích, tổng hợp . nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu.
  - Phương pháp thu thạp, xử lý số liẹu: Số liẹu được thu thạp từ các Bản công bố thông tin, từ
  cơ quan thống kê, tạp chí .
  4. Nội dung nghiên cứu
  Ngòai phần mở đầu, kết luạn và danh mục tài liẹu tham khảo, đề tài nghiên cứu khoa học
  được kết cấu thành 3 chương, bao gồm:
  - Chương 1: khái quát về ngân hàng thương mại và năng lực cạnh tranh của ngân
  hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế
  - Chương 2: Thực trạng nang lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Việt
  Nam
  - Chương 3: Mọt số giải pháp nâng cao nang lực cạnh tranh của ngân hàng thương
  mại cổ phần Việt Nam.
  5. Đóng góp của đề tài
  Những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung và hẹ thống hóa các vấn đề lý luạn
  về cạnh tranh và nang lực cạnh tranh, khái quát xu thế cạnh tranh của các NHTM trong thời gian
  sắp tới, đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu, những thời cơ và thách thức của các ngân hàng
  thương mại cổ phần Việt Nam, đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao nang lực cạnh tranh của
  ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.
  6. Hướng phát triển của đề tài
  Đề tài nghiên cứu sẽ được phát triền và mở rộng hơn nữa nếu nó mang lại một ý nghĩa thực
  tiễn lớn lao. Có thể phát triển thành một đề tài mang tính vĩ mô trong thời kì kinh tế đang phát triển
  mạnh mẽ và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt.


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HỘI NHẬP KINH
  TẾ

  1.1 Những vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại
  1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại . 9
  1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại
  1.1.2.1 Chức năng trung gian tín dụng 9
  1.1.2.2 Chức năng trung gian thanh toán 9
  1.1.2.3 Chức năng tạo tiền 10
  1.1.3. Sản phẩm kinh doanh của ngân hàng
  1.1.3.1 Sản phẩm tín dụng 10
  1.1.3.2 Sản phẩm huy động vốn 10
  1.1.3.3 Sản phẩm bảo lãnh trong nước 10
  1.1.3.4 Sản phẩm dịch vụ 10
  1.1.3.5 Sản phẩm ngân hàng điện tử . 10
  1.1.4. Nghiệp vụ của ngân hàng thương mại
  1.1.4.1 Nghiệp vụ thuộc tài sản nợ 11
  1.1.4.2 Nghiệp vụ thuộc tài sản có 13
  1.2. Năng lực cạnh tranh trong ngân hàng thương mại và vấn đề hội nhập
  1.2.1 Khái quát về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại
  1.2.1.1 Khái niệm cạnh tranh và các loại hình cạnh tranh 14
  1.2.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại . 15
  1.2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM 17
  1.2.1.4 Các tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 18
  1.2.1.5 Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực NHTM: 22
  1.2.2 Hẹ thống ngân hàng thương mại Viẹt Nam và vấn đề họi nhạp quốc tế
  1.2.2.1 Hệ thống ngân hàng Việt Nam và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế: 22
  1.2.2.2 Những thành tựu và thách thức của ngành ngân hàng: 24
  1.2.3 Kinh nghiẹm của Trung Quốc và bài học cho Viẹt Nam về nâng cao nang lực cạnh
  tranh của NHTM trong bối cảnh họi nhạp
  1.2.3.1 Kinh nghiệm của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO 27
  1.2.3.2 Những bài học cho Việt Nam về tăng cường năng lực cạnh tranh của NHTM trong bối
  cạnh hội nhập 28
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 . . 29
  7
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VN TRONG
  THỜI GIAN QUA

  2.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng VN
  2.1.1 Quá trình hình thành ngân hàng thương mại 30
  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng thương mại Việt
  Nam 30
  2.2 Năng lực cạnh tranh của NHTM VN: . 32
  2.3. Một vài nghiệp vụ của hệ thống ngân hàng Việt nam
  2.3.1 Quá trình huy động vốn
  2.3.1.1 Vốn tiền gửi. 36
  2.3.1.2 Vốn của ngân hàng . 37
  2.3.2 Quá trình sử dụng vốn 39
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTM VN
  3.1 Định hướng chiến lược của ngành ngân hàng đến 2020 42
  3.2. Một số giải pháp nhằm duy trì sự phát triển ổn định và bền vững cho ngành ngân hàng
  Việt Nam
  3.2.1 Thách thức của ngành ngân hàng năm 2010 . 43
  3.2.2 Những bài học từ ACB . 44
  3.2.3 Những giải pháp nhằm duy trì sự phát triển ổn định và bền vững cho ngành ngân hàng
  Việt Nam 45


  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status