Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dầu nhờn của công ty Dầ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dầu nhờn của công ty Dầ


  TÊN ĐỀ TÀI: Một số Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dầu nhờn của Cty Dầu nhờn Petrolimex

  Mục lục

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  PHẦN I: CẠNH TRANH VÀ VAI TRÒ CỦA CẠNH TRANH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 3
  I - TÍNH TẤT YẾU VÀ VAI TRÒ CỦA CẠNH TRANH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THI TRƯỜNG: 3
  1.TÍNH TẤT YẾU CỦA CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: 3
  2. VAI TRÒ CỦA CẠNH TRANH ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CÁC
  DOANH NGHIỆP: 5
  II. CÁC HÌNH THÁI CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI: 6
  1. THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO: 7
  a) Khái niệm: 7
  b) Tác dụng của thị trường cạnh tranh hoàn hảo: 7
  2. THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH KHÔNG HOÀN HẢO: 7
  a) Độc quyền tập đoàn: 7
  b) Cạnh tranh độc quyền: 8
  3. THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN: 8
  III. SỰ THÍCH ỨNG VỚI ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: 9
  1. SỬ DỤNG LỢI THẾ CỦA DOANH NGHIỆP ĐỂ THẮNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH: 9
  2. XÂY DỰNG HÀNG RÀO CHẮN VỚI ĐỐI THỦ: 10
  IV - SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA VIỆC TĂNG SỨC CẠNH TRANH ĐỐI VỚI MỘT DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH: 12
  1. SỨC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP: 12
  1.1. Thế nào là 'sức cạnh tranh của doanh nghiệp ' ? 12
  1.2 - CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH SỨC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY. 13
  a/ Sản phẩm và cơ cấu sản phẩm. 13
  b) Yếu tố giá cả. 14
  c) Chất lượng sản phẩm. 14
  d) Tổ chức hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 15
  e) Yếu tố thời gian 16
  2. VÌ SAO PHẢI TĂNG SỨC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP. 17
  3. CÁC NHÂN TỐ ĐÃ ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP. 18
  3.1 - CÁC NHÂN TỐ KHÁCH QUAN. 18
  a) Môi trường kinh tế quốc dân. 18
  b) Môi trường ngành. 20
  3.2 - CÁC NHÂN TỐ CHỦ QUAN : 21

  PHẦN II: ĐÁNH GIÁ SỨC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY DẦU NHỜN PETROLIMEX ( PLC ) 23
  I - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY DẦU NHỜN PETROLIMEX (PLC). 23
  1/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY PLC. 23
  2. NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY PLC. 24
  2.1- NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH : 24
  2.2 - LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY PLC. 24
  3. BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY. 25
  3.1 - VĂN PHÒNG CÔNG TY. 25
  3.2 - CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY. 26
  3.3 - HỆ THỐNG CÁC ĐƠN VỊ ĐẠI LÝ. 27
  II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU VÀ TIÊU THỤ DẦU MỠ
  NHỜN CỦA CÔNG TY PLC: 27
  1. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU DẦU MỠ NHỜN CỦA PLC TRONG NHỮNG NĂM QUA: 27
  2. TÌNH HÌNH TIÊU THỤ DẦU MỠ NHỜN CỦA CÔNG TY PLC TRONG NHỮNG NĂM QUA: 31
  III. SỨC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY PLC VỀ MẶT HÀNG DẦU MỠ NHỜN: 36
  1. TÌNH HÌNH CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG DẦU NHỜN VIỆT NAM 36
  1.2 NGHIÊN CỨU ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY: 39
  2. SỨC CẠNH TRANH CUẢ PLC. 42
  2.1.NHỮNG THUẬN LỢI: 42
  a) Sản phẩm và cơ cấu sản phẩm 42
  b) Chất lượng sản phẩm. 44
  c) Giá bán sản phẩm. 44
  d) Tổ chức tiêu thụ sản phẩm : 46
  e) Các hoạt động hỗ trợ bán hàng. 48
  g) Cơ sở vật chất và trang thiết bị máy móc, công nghệ sản xuất của PLC. 49
  h) Khả năng tài chính của PLC. 49
  2.2. NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA PLC: 49
  a) Mạng lưới tiêu thụ sản phẩm: 49
  b) Hoạt động xúc tiến khuyếch trương: 50
  c) Dây chuyền sản xuất: 50
  d) Sự tác động của các chính sách vĩ mô: 51
  3. ĐÁNH GIÁ SỨC CẠNH TRANH CỦA PLC. 51

  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG SỨC CẠNH TRANHTRONG LĨNH VỰC TIÊU THỤ MẶT HÀNG DẦU MỠ NHỜN CỦA CÔNG TY PLC 55

  I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI. 55
  1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA PLC: 55
  2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY : 55
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CỦA PLC. 56
  1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG. 57
  1.1. ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT. 57
  1.2 - NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG: 59
  2. TĂNG CƯỜNG TIỀM LỰC NỘI BỘ CỦA PLC 60
  2.1 - KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH: 60
  2.2 - HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY. 60
  2.3 - PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI CỦA CÔNG TY. 61
  3. TĂNG CƯỜNG CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG. 62
  3.1 - TỔ CHỨC CÔNG TÁC THĂM DÒ TÌM HIỂU VỀ CÁC YÊU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG VÀ KHÁCH HÀNG. 62
  3.2 - THỰC HIỆN ĐA DẠNG HOÁ SẢN PHẨM. 65
  3.2 - SỬ DỤNG CHÍNH SÁCH GIÁ LÀM VŨ KHÍ CẠNH TRANH. 67
  3.4 - QUẢN LÝ CHẶT CHẼ MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI BÁN HÀNG. 69
  3.4 - ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN, KHUYẾCH TRƯƠNG SẢN PHẨM. 71
  III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC: 73
  1. XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC THI MỘT HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, NHẰM TẠO LẬP
  MỘT KHUNG KHỔ PHÁP LÝ CHO SỰ CẠNH TRANH LÀNH MẠNH, CÓ HIỆU QUẢ
  CỦA DOANH NGHIỆP: 74
  2. XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN HỮU HIỆU HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA
  NHÀ NƯỚC CHO CÁC DOANH NGHIỆP, NHẰM THÚC ĐẨY CẠNH TRANH
  THÔNG QUA CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KHUYẾN
  KHÍCH, BẢO TRỢ, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI, CÁC CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VÀ
  XUẤT NHẬP KHẨU KHÁC. 74
  3. HÒAN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
  THÍCH ỨNG VỚI ĐIỀU KIỆN CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNG. 76

  KẾT LUẬN 78


  Xem Thêm: Một số Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dầu nhờn của công ty Dầ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh dầu nhờn của công ty Dầ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status