Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của


  ?Trang
  Mục Lục
  Lời mở đầu 1
  Chương 1. Tổng quan về chi phí vận tải và giao nhận đối với 5
  hàng hóa xuất khẩu của việt nam trong giai đoạn hiện nay
  1.1. Tác động của việc giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đến chi phí 5
  xuất khẩu của hàng hóa trong bối cảnh tự do cạnh tranh
  1.1.1. Các yếu tố cấu thành chi phí xuất khẩu 5
  6
  1.1.2. Chi phí vận tải và giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu của hàng hóa
  1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí vận tải, giao nhận và tác động của 8
  việc giảm thiểu các chi phí nêu trên đến chi phí xuất khẩu hàng hóa
  1.1.4. Vai trò, tác động và thực trạng sử dụng dịch vụ vận tải, giao nhận thuê 13
  ngoài của các doanh nghiệp
  1.2. Thực trạng chi phí vận tải, giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu 22
  của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
  1.2.2. Thực trạng chi phí vận tải và giao nhận trong tổng chi phí xuất
  khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản
  1.2.2.1. Chi phí vận tải, giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu gạo 26
  1.2.2.2. Chi phí vận tải, giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu cà phê 30
  1.2.2.3. Chi phí vận tải, giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu thuỷ sản 34
  1.2.3. Thực trạng chi phí vận tải và giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu 38
  của một số mặt hàng thuộc nhóm hàng công nghiệp chế biến
  1.2.3.1. Chi phí vận tải, giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu hàng dệt may 38
  1.2.3.2. Chi phí vận tải, giao nhận trong tổng chi phí xuất khẩu hàng giày dép 40
  1.3. Đánh giá chung về thực trạng chi phí vận tải và giao nhận trong tổng 41
  chi phí xuất khẩu của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
  1.3.1. Những kết quả đạt được 41
  1.3.2. Một số tồn tại cần giải quyết để giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận đối 43
  với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực ở Việt Nam
  Chương 2. Một số giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tảI và 46
  giao nhận đối với hàng hóa xuất khẩu chủ lực của việt Nam
  trong bối cảnh hội nhập
  2.1. Xu hướng phát triển dịch vụ logistics thế giới và những cơ hội, thách 46
  thức của doanh nghiệp Việt Nam trong việc giảm thiểu chi phí vận tải và
  giao nhận hàng hoá xuất khẩu
  2.1.1. Xu hướng phát triển dịch vụ logistics thế giới 46
  2.1.2. Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp VN trong việc giảm thiểu chi 53
  phí vận tải và giao nhận hàng hóa XK trong bối cảnh hội nhập KT quốc tế
  2.1.3 Quan điểm và định hướng đối với việc giảm thiểu chi phí vận tải và giao 56
  nhận hàng hóa xuất khẩu
  2.2. Các giải pháp chủ yếu đối với doanh nghiệp để giảm thiểu chi phí vận 61
  tải, giao nhận nhằm giảm chi phí xuất khẩu hàng hóa
  2.2.1. Các giải pháp vĩ mô 61
  2.2.2.Các giải pháp đối với doanh nghiệp 65
  2.2.2.1.Đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải, giao nhận 65
  2.2.2.2.Đối với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng hoá nói chung 66
  2.2.2.3. Các giải pháp đối với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nhóm hàng 69
  nông lâm thủy sản
  2.2.2.4. Các giải pháp đối với doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu nhóm hàng 72
  công nghiệp chế biến
  Kết luận 76
  Tài liệu tham khảo 78
  Lời mở đầu
  Trong những năm gần đây, quá trình tự do hóa thương mại và hội nhập
  kinh tế quốc tế đã làm cho nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá trên thế giới
  là rất lớn và tăng trưởng không ngừng. Trong bối cảnh như vậy, việc tổ chức
  thực hiện dịch vụ vận tải và giao nhận theo hướng hiện đại nhằm giảm chi
  phí logistics để từ đó giảm tổng chi phí xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh
  tranh cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam là hết sức cần thiết.
  Tuy nhiên, kết quả của các nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy,
  năng lực cạnh tranh về giá của hàng xuất khẩu Việt Nam nói chung và của
  hàng nông, lâm, thủy sản và hàng công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng so
  với các mặt hàng cùng loại của các nước trong khu vực và trên thế giới hiện
  chưa đạt mức cao. Nguyên nhân của vấn đề trên một phần do chi phí cho các
  hoạt động vận tải, giao nhận còn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu giá
  xuất khẩu của hàng hoá. Chính vì vậy, việc tìm lời giải cho bài toán giảm
  thiểu chi phí vận tải, giao nhận đang là vấn đề quan trọng để các doanh
  nghiệp có thể giảm tổng chi phí xuất khẩu, tạo cho hàng xuất khẩu Việt Nam
  có giá cạnh tranh cao trên thị trường.
  Hiện nay, đã có một số tài liệu, công trình nghiên cứu ở trong nước và
  nước ngoài đề cập đến các vấn đề có liên quan đến hoạt động vận tải, giao
  nhận hàng hoá xuất khẩu dưới các góc độ khác nhau như: (1) Nguyễn Thâm,
  Vận tải đa phương thức & Logistics, Tạp chí Visaba Times của Hiệp hội giao
  nhận, kho vận Việt Nam số 62, tháng 7/2004; (2) Phạm Thị Cải, Nghiên cứu
  kinh nghiệm quốc tế về dịch vụ hậu cần và những bài học rút ra cho Việt
  Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Thương mại, mã số 2005 ư 78 ư
  006; (3) Phạm Thị Cải, Các giải pháp để giảm thiểu chi phí liên quan đến
  hoạt động vận tải, giao nhận và bảo hiểm nhằm nâng cao sức cạnh tranh
  của hàng xuất khẩu Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Bộ Công
  Thương, mã số 2006 ư 78 ư 003; (4) Cục Hàng hải Việt Nam, Báo cáo đánh
  giá thực trạng hoạt động vận tải biển và dịch vụ hàng hải sau 4 năm thi hành
  1
  Luật doanh nghiệp, những kiến nghị với Chính phủ, Hà Nội, tháng 7/2004;
  (5) Cục Hàng hải Việt Nam, Các bài tham luận tại Hội nghị vận tải và dịch
  vụ hàng hải 2004, Hà Nội, tháng 7/2004; (6) Viện Chiến lược và phát triển
  giao thông vận tải và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Quy hoạch phát
  triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020, Hà Nội
  2003; (7) Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW ư Nâng cao năng lực cạnh
  tranh xuất khẩu trên cơ sở cắt giảm chi phí, trường hợp của Việt Nam; (8)
  Viện Nghiên cứu Thương mạiư Bộ Công Thương, Điều tra kênh tiêu thụ sản
  phẩm cà phê ở Đăk Lăk, 2002; (9) SCM Corporation, Supply Chain Insight,
  Kết quả khảo sát về logistics 2008; (10) Review of Transport and Logistics
  Development in Viet Nam, Dongwoo Ha, Transport and Tourism Division,
  United Nation ESCAP, 10/2004; (11) Geetha Karandawala, Tranport and
  Tourism Division, UNESCAP, Institutional & Legal Framework Required
  to Establish & Strengthen Multimodal Transport & Logistics Service,
  10/2004; (12) World Bank, Vietnam Logistics Development, Trade
  Facilitation
  Tuy vậy, chưa có công trình nào tiến hành nghiên cứu một cách đầy đủ
  và có hệ thống về thực trạng chi phí vận tải, giao nhận đối với một số mặt
  hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đặc biệt là đối với các mặt hàng nông,
  lâm, thủy sản và hàng công nghiệp chế biến.
  Để giúp các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Việt Nam nói chung và
  các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu các nhóm hàng nông, lâm, thủy sản và
  nhóm hàng công nghiệp chế biến nói riêng có được giải pháp thiết thực để
  giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận, góp phần giảm tổng chi phí xuất khẩu
  hàng hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, Bộ Công
  Thương đã cho phép tổ chức nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nhằm giảm thiểu
  chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của
  Việt Nam hiện nay”.
  Mục tiêu chính của đề tài là: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để
  giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động vận tải và giao nhận nhằm giảm

  chi phí xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh đối với một số mặt hàng
  xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.
  Đối tượng nghiên cứu của Đề tài là:
  ư Các chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận đối với một số
  mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
  ư Các chính sách và giải pháp vĩ mô nhằm giảm thiểu các chi phí liên
  quan đến hoạt động vận tải, giao nhận đối với hàng hoá xuất khẩu.
  ư Các giải pháp của doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp kinh
  doanh dịch vụ vận tải và giao nhận để giảm thiểu các chi phí liên quan đối
  với hàng hoá xuất khẩu.
  Phạm vi nghiên cứu của Đề tài:
  ư Về nội dung: Do các vấn đề về phương pháp luận, kinh nghiệm
  của các nước trong việc phát triển dịch vụ logistics và giải pháp chủ yếu để
  giảm thiểu chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận đối với hàng
  xuất khẩu của Việt Nam nói chung đã được nghiên cứu ở các đề tài nghiên
  cứu khoa học cấp Bộ ư Bộ Công Thương mã số 2005ư 8ư 006 (năm 2005) và
  2006ư 78ư 003 (năm 2006) nên Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các chi phí
  liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận đối với một số mặt hàng xuất
  khẩu chủ lực của Việt Nam, các mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu lớn, Việt
  Nam có tiềm năng xuất khẩu và chi phí vận tải, giao nhận có ảnh hưởng lớn
  đến chi phí xuất khẩu. Do giới hạn về nhiều mặt, Đề tài tập trung nghiên cứu
  giải pháp để giảm thiểu chi phí vận tải, giao nhận đối với hai nhóm hàng
  chính là: Nhóm các mặt hàng nông, lâm, thủy sản và nhóm các mặt hàng
  công nghiệp chế biến.
  ư Về thời gian: Đề tài nghiên cứu các chi phí và giải pháp giảm
  thiểu chi phí liên quan đến hoạt động vận tải, giao nhận hàng hoá xuất khẩu
  ở Việt Nam giai đoạn 2001 ư 2007 và cho những năm tiếp theo.
  Các phương pháp chủ yếu được sử dụng kết hợp để thực hiện Đề tài là:
  Khảo sát, thu thập thông tin, tư liệu, tổng hợp, phân tích, so sánh, phương
  pháp ngoại suy, phương pháp lấy ý kiến chuyên gia, hội thảo chuyên đề

  Ngoài phần mở đầu, kết luận, Đề tài được kết cấu thành 2 chương:
  Chương 1: Tổng quan về chi phí vận tải và giao nhận đối với hàng
  xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
  Chương 2: Một số giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao
  nhận đối với hàng hóa xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
  trong bối cảnh hội nhập


  Xem Thêm: Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm giảm thiểu chi phí vận tải và giao nhận đối với một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status